Ledger book

สมุดบัญชีแยกประเภท ใช้รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ หลังจากการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป จัดเรียงลำดับผังบัญชีของกิจการ เช่น บัญชีเงินสด เป็นบัญชีที่รวบรวมรายการค้าที่เกี่ยวกับเงินสด  บัญชีลูกหนี้ เป็นบัญชีที่รวบรวม รายการค้าที่เกี่ยวกับลูกหนี้  การบันทึกรายการในแต่ละบัญชี จะบันทึกไม่ปะปนกันเพื่อให้ตรงตามข้อเท็จจริง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวก ในการค้าหาหรือแก้ไขข้อผิดพลาด สมุดบัญชีแยกประเภท เป็นส่วนหนึ่งของ สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย และเกี่ยวข้องกันทั้งระบบ

สมุดบัญชีแยกประเภท
สมุดบัญชีแยกประเภท

สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ใช้บันทึกรายการเงินจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้น แยกตามประเภทบัญชีที่จำแนกไว้ เพื่อทราบผลของรายการเงินแต่ละประเภท

สมุดบัญชีแยกประเภท (Ledger) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 1. สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)
 2. สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger)

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

เป็นสมุดที่รวบรวมหรือคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ซึ่งใช้บันทึก การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ทุน) ต่อจากการบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป โดยแบ่งออกได้ ดังนี้

  • บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีลูกหนี้ เป็นต้น
  • บัญชีแยกประเภทหนี้สิน เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีเงินกู้ธนาคาร เป็นต้น
  • บัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ เช่น บัญชีทุน บัญชีถอนใช้ส่วนตัว เป็นต้น
  • บัญชีแยกประเภทรายได้ เช่น รายได้ค่าบริการ เป็นต้น
  • บัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย เช่น บัญชีเงินเดือน บัญชีค่าเช่า เป็นต้น

การบันทึกรายการในสมุดแยกประเภททั่วไป

ผ่านรายการ (Posting)  เป็นการนำรายการค้าที่บันทึกไว้ในสมุดขั้นต้นไปบันทึกในบันชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ตามลักษณะรายการค้าที่บันทึกไว้ในสมุดขั้นต้น เมื่อผ่านรายการเสร็จแล้วต้อง อ้างอิงหน้าบัญชีของสมุดขั้นต้นและเลขที่บัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่ารายการเดบิตหรือเครดิตที่บันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทเป็นการผ่านรายการมาจากสมุดขั้นต้นประเภทใด หน้าบัญชีใดและรายการในสมุดข้นต้นที่บันทึกได้ผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภทบัญชีใด และเลขที่บัญชีอะไร

สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger)

เป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทย่อยของบัญชีคุมยอด (Controlling Accounts) ในสมุดแยกประเภททั่วไป เช่น สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว บัญชีเจ้าหนี้รายตัว ซึ่งยอดรวมของบัญชีแยกประเภท รายตัวทั้งหมดจะเท่ากับยอดรวมในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไป แต่มีช่องยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้นมา เพื่อแสดงรายการคงเหลือทุกครั้งที่มีการบันทึกรายการและเมื่อต้องการทราบยอดคงเหลือ

vertify

Credit debit

เดบิต เครดิต

คือการบันทึกบัญชีในการทำบัญชีคู่ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีแบบสองด้านอย่างน้อยสองบัญชีขึ้นไป ในแต่ละรายการที่บันทึกจะมีด้านหนึ่งคือเดบิตจะอยู่ทางด้านซ้าย และเครดิตจะอยู่ทางด้านขวา เมื่อนำมาเข้าสู่สมการทั้งสองฝั่งจะต้องมียอดรวมเท่ากัน แต่จำนวนบัญชีที่บันทึกอาจจะไม่ต้องเท่ากันก็ได้ ในการบันทึกบัญชีคู่นั้นได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่าสามารถนำไปใช้ได้กับทุกธุรกิจและทุกขนาด

เดบิต (Debit) คือ

ค่าที่อยู่ทางด้านซ้าย ของตารางหรือสมการใช้เพื่อบันทึกสินทรัพย์ และ รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยใช้อักษรย่อ “Dr.”

เครดิต (Credit) คือ

ค่าที่อยู่ทางด้านขวา ของตารางหรือสมการใช้เพื่อบันทึกส่วนของเจ้าของ รายได้ที่เพิ่มขึ้น และรายจ่ายที่ลดลง โดยใช้อักษรย่อ “Cr.”

5 บัญชีหลักที่ควรรู้ในการบันทึกเดบิต เครดิต

 1. สินทรัพย์: เช่น เงินสดในกระเป๋าสตางค์, เงินในบัญชีธนาคาร, หุ้น, ทอง, ลูกหนี้การค้า, ,ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า, ค่าประกันรถยนต์, เครื่องจักร, อาคาร, ที่ดิน
 2. หนี้สิน: เช่น หนี้ยืมเพื่อน, หนี้บัตรเครดิต, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, เจ้าหนี้การค้า, ภาษีค้างจ่าย, เงินเดือนค้างจ่าย (ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการ)
 3. ส่วนของเจ้าของ: เช่น เงินเจ้าของนำมาลงทุน, เงินเจ้าของถอนออกไปใช้, กำไรสะสม
 4. รายรับ: เช่น ยอดขาย, เงินเดือน (ถ้าเราเป็นพนักงานกินเงินเดือน), ดอกเบี้ยรับ
 5. รายจ่าย: เช่น ค่ากิน, ค่าไฟฟ้า, ภาษี, ค่าเช่า, เงินเดือนพนักงาน (ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการ)

สมการในการทำบัญชีคู่ เดบิต เครดิต

 • สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (ทุน)
 • สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (ทุน) + (รายได้ – รายจ่าย)