รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ 1 ALLOWANC ค่าเผื่อ หนี้สูญ การ ตัด มาตรฐาน บันทึก บัญชี

หนี้สงสัยจะสูญ คือ หนี้สงสัยจะสูญ (Doubful Debt) หมายถึ …

หนี้สงสัยจะสูญ 1 ALLOWANC ค่าเผื่อ หนี้สูญ การ ตัด มาตรฐาน บันทึก บัญชี Read More »

รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ Accrued income ความหมาย 2 วิธีบันทึกบัญชี ตัวอย่าง โจทย์ หมายถึง

รายได้ค้างรับ คือ รายได้ค้างรับ (Accrued income) หมายถึ …

รายได้ค้างรับ Accrued income ความหมาย 2 วิธีบันทึกบัญชี ตัวอย่าง โจทย์ หมายถึง Read More »

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า Prepaid expenses 2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย การบันทึกบัญชี

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ (Prepaid expenses) ค่าใช้จ่า …

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า Prepaid expenses 2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย การบันทึกบัญชี Read More »

Scroll to Top