3 พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานน้ำ ประเภท เกิดขึ้น?

พลังงาน จำแนกพลังงานตามแหล่งที่ได้มา จำแนกพลังงานตามแหล่งที่นำมาใช้ประโยชน์ จำแนกพลังงานตามลักษณะการผลิต จำแนกพลังงานตามลักษณะทางการค้า จำแนกพลังงานตามลักษณะการทำงาน ความสำคัญของพลังงาน ประเภทของพลังงาน