กิจการ ไม่มีหน้าที่จัดทําบัญชี 5 ที่ไม่ต้องทำบัญชี

ชนิดของบัญชีตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดทำคือข้อใด สรุปพรบ.การบัญชี 2543 pdf การจัดทําบัญชีตามประมวลรัษฎากร มีอะไรบ้าง ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของห้างหุ้นนิติบุคคล หมายถึงข้อใด พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 สรุป พระราชบัญญัติ การบัญชี พ ศ 2543 มีผล บังคับ ใช้ ตั้งแต่ เมื่อ ใด ถ้า ผู้มีหน้าที่จัด ทำบัญชีไม่ ปิดบัญชี ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษ อย่างไร ข้อ ใดเป็น หลักการ ของ พระราชบัญญัติ การบัญชี พ ศ 2543