ต้นทุนขาย-คือ

ต้นทุนขาย 3 COGS งบต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง ครบถ้วน การคํานวณ

ต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ( cost of good sold ) หมายถึง ต้นทุนที่ได้มาของสินค้า เช่นหากประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า ต้นทุนขายจะหมายรวมถึง ต้นทุนในกระบ …

ต้นทุนขาย 3 COGS งบต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง ครบถ้วน การคํานวณ อ่านต่อ »