33 39 40 ม เงินสมทบประกันสังคม หัก กี่เปอร์เซ็นต์?

เงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตนมาตรา 40