หน้าที่ของเงิน 7 ประเภท ประโยชน์ รายการเทียบเท่า

เงินสด ความหมายในทางบัญชีของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สังคมไร้เงินสด Cashless Society ข้อดีของ สังคมไร้เงินสด ข้อเสีย ดาวโหลดบิลเงินสด