7 ประเภท หน้าที่ของเงิน ประโยชน์ รายการเทียบเท่า มีอะไรบ้าง?

เงินสด ความหมายในทางบัญชีของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สังคมไร้เงินสด Cashless Society ข้อดีของ สังคมไร้เงินสด ข้อเสีย ดาวโหลดบิลเงินสด