ห้าม นิโรธ 5 อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ดับทุกข์ หลักธรรม

นิโรธ คือ ตัวอย่าง อริยสัจ 4 นิโรธ คือ มรรค คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คือ อริยสัจ 4 มรรค คือ นิโรธ หลักธรรม สมุทัยคือ อริยสัจ 4 คือ