นิโรธคือ

การดับทุกข์

ห้าม นิโรธ 5 อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ดับทุกข์ หลักธรรม

นิโรธ คือ ตัวอย่าง อริยสัจ 4 นิโรธ คือ มรรค คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คือ อริยสัจ 4 มรรค คือ นิโรธ หลักธรรม สมุทัยคือ อริยสัจ 4 คือ

สมุทัย

ห้าม 3 สมุทัย อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ผล กาม ภว วิภวตัณหา

สมุทัยคือ สมุทัย ประกอบด้วย สมุทัย หลักธรรม สมุทัย ตัวอย่าง สมุทัย หลักกรรม นิโรธคือ สมุทัย นิโรธ มรรค ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค สรุป อริยสัจ 4

Scroll to Top