แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ หมายถึง ใบสั่งซื้อ คือ (Purchase Order) เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ สินค้าหรือบริการจากผู้ขาย โดยระบุชนิด จำนวน และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมContinue Reading

คำนำ หมายถึง คำนำ คํานําตัวอย่าง การเขียนคำนำ ตัวอย่างคํานํารายงาน คํานํารายงาน คำนำ คือ ส่วนแรกที่เราได้เห็นเมื่อเปิดหนังสือหรือเล่มรายงาน คำนำโดยส่วนมาก จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการเขียนรายงาContinue Reading