ตัวอย่างโจทย์รายการปรับปรุงบัญชี

รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ หมายถึง ความหมาย วิธีบันทึกบัญชี ตัวอย่าง

รายได้ค้างรับ (Accrued income) หมายถึง รายได้ที่ได้คาดว …

รายได้ค้างรับ หมายถึง ความหมาย วิธีบันทึกบัญชี ตัวอย่าง Read More »

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า การบันทึกบัญชี ค่าเบี้ย ประกันภัย

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า (Advance payment policy) หมายถึ …

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า การบันทึกบัญชี ค่าเบี้ย ประกันภัย Read More »

ดอกเบี้ยค้างรับ

ดอกเบี้ย เงินต้น รายได้ค้างรับ Accrued interest ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยค้างรับ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการให้กู้ย …

ดอกเบี้ย เงินต้น รายได้ค้างรับ Accrued interest ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่าย Read More »

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย การบันทึกบัญชี ค่า เบี้ย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ (Prepaid expenses) ค่าใช้จ่า …

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย การบันทึกบัญชี ค่า เบี้ย Read More »

Scroll to Top