2 ฐานภาษี นิติบุคคล อัตราภาษี ธรรมดา คืออะไร?

ฐานภาษี ความหมายของคำว่าฐานภาษี ฐานภาษี ฐานภาษีแบ่งได้เป็นฐานภาษีของสินทรัพย์กับฐานภาษีของหนี้สิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้