ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ภาษาอังกฤษ

บันทึก บัญชี

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การบันทึกบัญชี ลูกหนี้ เดบิต เครดิต

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ก่อนจะทำรายหรือลงบัญชีลูก …

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การบันทึกบัญชี ลูกหนี้ เดบิต เครดิต Read More »

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ Allowance ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ การ ตัด หนี้สูญ

หนี้สงสัยจะสูญ คือ (Doubful Debt) จำนวนเงินที่กิจการกัน …

หนี้สงสัยจะสูญ Allowance ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ การ ตัด หนี้สูญ Read More »

Scroll to Top