ห้าม 3 บทสวดโมรปริตร ป้องกันภัย ร้าย นกยูงทอง ก่อนนอน

พระคาถาโมรปริตร คาถา นกยูงทอง บทสวดโมรปริตร แปล คาถาโมรปริตร บูชาพระจันทร์ อานุภาพ คาถาโมรปริตร บทสวดคาถานกยูงทอง พุทธศาสนิกชน มีความเชื่อและศรัทธาใน พระคาถาโมรปริตร ในการให้คุณเรื่องใด ขันธปริตร ธารณปริตร