KYC คือ 3 ระบุ ตัวตน ย่อมาจาก เดท อะไร พรบ

KYC คือ การทำ KYC เพื่อที่จะให้สร้างตัวตนในโลกไซเบอร์ ในโลกกายภาพ มีการกำหนดตัวตนโดยใช้สิ่งแทนเรา ประชาชนเริ่มมีความคุ้นชินกับการใช้ดิจิทัล