หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ หมายถึง หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ตราสารในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด โดยผู้ร่วมก่อตั้งจะต้องตกลงร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อกำหนดวัตถุประสงคอ่านต่อ →