การทำรายงาน

การทำรายงาน รายงาน คือ การทำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า มาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของผู้เขียนเอง แล้วนำเสนอรายงานตามรูปแบบการเขียนรายงานให้ถูกต้องตามแบบแผนที่กำหนด  การจัดทำอาจทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลได้ โดยอาจจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้รายงานประกอบด้วย 1.ส่วนต้นประกอบไปด้วย หน้าปก หน้าปกใน คำนำ สารบัญ หน้าปกรายงาน (หน้าปก,หน้าปกใน) 1.รายงาน 2.เรื่องที่จัดทำ 3.จัดทำโดย 4.เสนอใคร 5.รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 6.ภาคเรียนที่เท่าไร 7.โรงเรียนหรือสถานที่นำส่ง คำนำ คือส่วนที่อยู่ถัดจากปกContinue Reading