good governance

good governance คือ 7 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง ในองค์กร ของผู้บริหาร

good governance คือ ธรรมาภิบาล ( Good Governance ) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถ …

good governance คือ 7 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง ในองค์กร ของผู้บริหาร อ่านต่อ »