การไถ่ถอนหุ้นกู้ AO 5 การไถ่ถอน บันทึกบัญชี ก่อน

การไถ่ถอนหุ้นกู้และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง การไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนด การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด การไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดเป็นงวด การไถ่ถอนหุ้นกู้โดยออกหุ้นกู้ใหม่ การแปลงสภาพหุ้นกู้การแปลงสภาพหุ้นกู้