3 สี วิธี อ่านงบการเงิน ปากกา สิ่งนี้ ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

อ่านงบการเงิน ไม่ยาก งบต่างๆในความหมายของบริษัทจำกัด งบดุล Balance Sheet งบกำไรขาดทุน Income Statement