2 วิธี ค่าเผื่อ การบันทึกบัญชี หนี้สงสัยจะสูญ

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การบันทึกบัญชี กรณีลูกหนี้เข้าเกณฑ์เงื่อนไขประมวลรัษฎากร กรณีลูกหนี้ไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขประมวลรัษฎากร