กฎของโอห์มและความต้านทาน

กฎของโอห์ม

กฎของโอห์ม กล่าวว่า 7 โอห์ม คือ สูตร ไฟฟ้า

กฎของโอห์ม กฎของโอห์ม ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้ากับความต้านทาน กล่าวคือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำใด ๆ แปรผันโดยตรงกับความต่างศักย์ (แรงดันไฟฟ้าหรือแรงดันตกคร่อม คือกระแสมีค่ามากหรือน้อยตามความต่างศักย์นั้น) เขียนเป็นสมการได้ว่า (กฎของโอห์ม สูตร) I ∝ V และกระแสไฟฟ้าจะแปรผกผันกับความต้านทานระหว่างสองจุดนั้น(คือถ้าความต้านทานมากจะทำให้กระแสไหลผ่านน้อย, ถ้าความต้านทานน้อยจะทำให้มีกระแสมาก) เขียนเป็นสมการได้ว่า I ∝ 1 / R นำสูตรสมการทางคณิตศาสตร์ทั้งสองมา …

กฎของโอห์ม กล่าวว่า 7 โอห์ม คือ สูตร ไฟฟ้า Read More »

สาราณียธรรม-6

สาราณียธรรม 7 เมตา มโนกรรม สาธารณโภคี

สาราณียธรรม สาราณียธรรม สาราณียธรรม 6 สาราณียธรรม คือ อุบาสก ธรรม 5 สาราณียธรรม 6 หมายถึง อธิปไตย 3 สัทธรรม 3 พระสัทธรรม 3 ประการ หลักธรรมเกี่ยวกับความสามัคคี

อักษรไทย

อักษรไทย 44 ตัว มีกี่ ภาษา วิวัฒนาการ ลำดับ

อักษรไทย 44 ตัว อักษรไทยสวยๆ อักษรไทยพิเศษ ตัวอักษรไทยเท่ๆ อักษรไทยโบราณ อักษรไทย สระ อักษรไทยประดิษฐ์ พยัญชนะไทย 44 ตัว สระ วรรณยุกต์

Scroll to Top