SYNONYMS

SYNONYMS 108 กลุ่มคำซ้ำ A-Z ที่มักเขียนผิด

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

Synonym

รวมศัพท์ Synonym ใช้บ่อย 2564

Synonym คือ กลุ่มคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน เรียกว่าเป็น similar words โดยจะสามารถใช้แทนกันได้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ซ้ำ ๆ เหมือนเดิมทั้งบทความ เพิ่มอรรถรสในการสื่อสารได้ และเพื่อให้เกิดการเล่นคำที่ทำให้บทความดูน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น นิยมใช้กับบทความยาว ๆ ที่ต้องเอ่ยถึงคำศัพท์นั้น ๆ อยู่บ่อย ๆ จึงนิยมเปลี่ยนคำศัพท์ไปมาเพื่อไม่ให้ดูซ้ำซากนั้นเอง หลักการสำคัญก็คือจะต้องความหมายแทนกันได้

synonym
synonym

ข้อควรระวัง คำที่มักเขียนผิด : synnonym, sysnonym, symnonym,

similar words

หมวดกลุ่มคำศัพท์ Synonyms ที่มีการใช้บ่อย

A

Amazing — incredible, unbelievable, improbable, fabulous, wonderful, fantastic, astonishing, astounding, extraordinary

Anger — enrage, infuriate, arouse, nettle, exasperate, inflame, madden

Angry — mad, furious, enraged, excited, wrathful, indignant, exasperated, aroused, inflamed

Answer — reply, respond, retort, acknowledge

Ask — question, inquire of, seek information from, put a question to, demand, request, expect, inquire, query, interrogate, examine, quiz

Awful — dreadful, terrible, abominable, bad, poor, unpleasant

B

Bad — evil, immoral, wicked, corrupt, sinful, depraved, rotten, contaminated, spoiled, tainted, harmful, injurious, unfavorable, defective, inferior, imperfect, substandard, faulty, improper, inappropriate, unsuitable, disagreeable, unpleasant, cross, nasty, unfriendly, irascible, horrible, atrocious, outrageous, scandalous, infamous, wrong, noxious, sinister, putrid, snide, deplorable, dismal, gross, heinous, nefarious, base, obnoxious, detestable, despicable, contemptible, foul, rank, ghastly, execrable

Beautiful — pretty, lovely, handsome, attractive, gorgeous, dazzling, splendid, magnificent, comely, fair, ravishing, graceful, elegant, fine, exquisite, aesthetic, pleasing, shapely, delicate, stunning, glorious, heavenly, resplendent, radiant, glowing, blooming, sparkling

Begin — start, open, launch, initiate, commence, inaugurate, originate

Big — enormous, huge, immense, gigantic, vast, colossal, gargantuan, large, sizable, grand, great, tall, substantial, mammoth, astronomical, ample, broad, expansive, spacious, stout, tremendous, titanic, mountainous

Brave — courageous, fearless, dauntless, intrepid, plucky, daring, heroic, valorous, audacious, bold, gallant, valiant, doughty, mettlesome

Break — fracture, rupture, shatter, smash, wreck, crash, demolish, atomize

Bright — shining, shiny, gleaming, brilliant, sparkling, shimmering, radiant, vivid, colorful, lustrous, luminous, incandescent, intelligent, knowing, quick-witted, smart, intellectual

C

Calm — quiet, peaceful, still, tranquil, mild, serene, smooth, composed, collected, unruffled, level-headed, unexcited, detached, aloof

Come — approach, advance, near, arrive, reach

Cool — chilly, cold, frosty, wintry, icy, frigid

Crooked — bent, twisted, curved, hooked, zigzag

Cry — shout, yell, yowl, scream, roar, bellow, weep, wail, sob, bawl

Cut — gash, slash, prick, nick, sever, slice, carve, cleave, slit, chop, crop, lop, reduce

D

Dangerous — perilous, hazardous, risky, uncertain, unsafe

Dark — shadowy, unlit, murky, gloomy, dim, dusky, shaded, sunless, black, dismal, sad

Decide — determine, settle, choose, resolve

Definite — certain, sure, positive, determined, clear, distinct, obvious

Delicious — savory, delectable, appetizing, luscious, scrumptious, palatable, delightful, enjoyable, toothsome, exquisite

Describe — portray, characterize, picture, narrate, relate, recount, represent, report, record

Destroy — ruin, demolish, raze, waste, kill, slay, end, extinguish

Difference — disagreement, inequity, contrast, dissimilarity, incompatibility

Do — execute, enact, carry out, finish, conclude, effect, accomplish, achieve, attain

Dull — boring, tiring„ tiresome, uninteresting, slow, dumb, stupid, unimaginative, lifeless, dead, insensible, tedious, wearisome, listless, expressionless, plain, monotonous, humdrum, dreary

E

Eager — keen, fervent, enthusiastic, involved, interested, alive to

End — stop, finish, terminate, conclude, close, halt, cessation, discontinuance

Enjoy — appreciate, delight in, be pleased, indulge in, luxuriate in, bask in, relish, devour, savor, like

Explain — elaborate, clarify, define, interpret, justify, account for

F

Fair — just, impartial, unbiased, objective, unprejudiced, honest

Fall — drop, descend, plunge, topple, tumble

False — fake, fraudulent, counterfeit, spurious, untrue, unfounded, erroneous, deceptive, groundless, fallacious

Famous — well-known, renowned, celebrated, famed, eminent, illustrious, distinguished, noted, notorious

Fast — quick, rapid, speedy, fleet, hasty, snappy, mercurial, swiftly, rapidly, quickly, snappily, speedily, lickety-split, posthaste, hastily, expeditiously, like a flash

Fat — stout, corpulent, fleshy, beefy, paunchy, plump, full, rotund, tubby, pudgy, chubby, chunky, burly, bulky, elephantine

Fear — fright, dread, terror, alarm, dismay, anxiety, scare, awe, horror, panic, apprehension

Fly — soar, hover, flit, wing, flee, waft, glide, coast, skim, sail, cruise

Funny — humorous, amusing, droll, comic, comical, laughable, silly

G

Generally — about, all in all, almost always, altogether, approximately, as a rule, broadly, by and large, chiefly, commonly, conventionally, customarily, en masse, extensively, for the most part, habitually, largely,   mostly, normally, on average, on the whole, ordinarily, overall, popularly, practically, predominantly, primarily,   principally, publicly, regularly, roughly, roundly, thereabouts, typically, universally, usually, widely

Get — acquire, obtain, secure, procure, gain, fetch, find, score, accumulate, win, earn, rep, catch, net, bag, derive, collect, gather, glean, pick up, accept, come by, regain, salvage

Go — recede, depart, fade, disappear, move, travel, proceed

Good — excellent, fine, superior, wonderful, marvelous, qualified, suited, suitable, apt, proper, capable, generous, kindly, friendly, gracious, obliging, pleasant, agreeable, pleasurable, satisfactory, well-behaved, obedient, honorable, reliable, trustworthy, safe, favorable, profitable, advantageous, righteous, expedient, helpful, valid, genuine, ample, salubrious, estimable, beneficial, splendid, great, noble, worthy, first-rate, top-notch, grand, sterling, superb, respectable, edifying

Great — noteworthy, worthy, distinguished, remarkable, grand, considerable, powerful, much, mighty

Gross — improper, rude, coarse, indecent, crude, vulgar, outrageous, extreme, grievous, shameful, uncouth, obscene, low

H

Happy — pleased, contented, satisfied, delighted, elated, joyful, cheerful, ecstatic, jubilant, gay, tickled, gratified, glad, blissful, overjoyed

Hate — despise, loathe, detest, abhor, disfavor, dislike, disapprove, abominate

Have — hold, possess, own, contain, acquire, gain, maintain, believe, bear, beget, occupy, absorb, fill, enjoy

Help — aid, assist, support, encourage, back, wait on, attend, serve, relieve, succor, benefit, befriend, abet

Hide — conceal, cover, mask, cloak, camouflage, screen, shroud, veil

Hurry — rush, run, speed, race, hasten, urge, accelerate, bustle

Hurt — damage, harm, injure, wound, distress, afflict, pain

good sysnonym
good sysnonym

I

Idea — thought, concept, conception, notion, understanding, opinion, plan, view, belief

Important — necessary, vital, critical, indispensable, valuable, essential, significant, primary, principal, considerable, famous, distinguished, notable, well-known

Interesting — fascinating, engaging, sharp, keen, bright, intelligent, animated, spirited, attractive, inviting, intriguing, provocative, though-provoking, challenging, inspiring, involving, moving, titillating, tantalizing, exciting, entertaining, piquant, lively, racy, spicy, engrossing, absorbing, consuming, gripping, arresting, enthralling, spellbinding, curious, captivating, enchanting, bewitching, appealing

K

Keep — hold, retain, withhold, preserve, maintain, sustain, support

Kill — slay, execute, assassinate, murder, destroy, cancel, abolish

L

Lazy — indolent, slothful, idle, inactive, sluggish

Little — tiny, small, diminutive, shrimp, runt, miniature, puny, exiguous, dinky, cramped, limited, itsy-bitsy, microscopic, slight, petite, minute

Look — gaze, see, glance, watch, survey, study, seek, search for, peek, peep, glimpse, stare, contemplate, examine, gape, ogle, scrutinize, inspect, leer, behold, observe, view, witness, perceive, spy, sight, discover, notice, recognize, peer, eye, gawk, peruse, explore

Love — like, admire, esteem, fancy, care for, cherish, adore, treasure, worship, appreciate, savor

M

Make — create, originate, invent, beget, form, construct, design, fabricate, manufacture, produce, build, develop, do, effect, execute, compose, perform, accomplish, earn, gain, obtain, acquire, get

Mark — label, tag, price, ticket, impress, effect, trace, imprint, stamp, brand, sign, note, heed, notice, designate

Mischievous — prankish, playful, naughty, roguish, waggish, impish, sportive

Move — plod, go, creep, crawl, inch, poke, drag, toddle, shuffle, trot, dawdle, walk, traipse, mosey, jog, plug, trudge, slump, lumber, trail, lag, run, sprint, trip, bound, hotfoot, high-tail, streak, stride, tear, breeze, whisk, rush, dash, dart, bolt, fling, scamper, scurry, skedaddle, scoot, scuttle, scramble, race, chase, hasten, hurry, hump, gallop, lope, accelerate, stir, budge, travel, wander, roam, journey, trek, ride, spin, slip, glide, slide, slither, coast, flow, sail, saunter, hobble, amble, stagger, paddle, slouch, prance, straggle, meander, perambulate, waddle, wobble, pace, swagger, promenade, lunge

Moody — temperamental, changeable, short-tempered, glum, morose, sullen, mopish, irritable, testy, peevish, fretful, spiteful, sulky, touchy

N

Neat — clean, orderly, tidy, trim, dapper, natty, smart, elegant, well-organized, super, desirable, spruce, shipshape, well-kept, shapely

New — fresh, unique, original, unusual, novel, modern, current, recent

O

Old — feeble, frail, ancient, weak, aged, used, worn, dilapidated, ragged, faded, broken-down, former, old-fashioned, outmoded, passe, veteran, mature, venerable, primitive, traditional, archaic, conventional, customary, stale, musty, obsolete, extinct

P

Part — portion, share, piece, allotment, section, fraction, fragment

Place — space, area, spot, plot, region, location, situation, position, residence, dwelling, set, site, station, status, state

Plan — plot, scheme, design, draw, map, diagram, procedure, arrangement, intention, device, contrivance, method, way, blueprint

Popular — well-liked, approved, accepted, favorite, celebrated, common, current

Predicament — quandary, dilemma, pickle, problem, plight, spot, scrape, jam

Put — place, set, attach, establish, assign, keep, save, set aside, effect, achieve, do, build

Q

Quiet — silent, still, soundless, mute, tranquil, peaceful, calm, restful

R

Right — correct, accurate, factual, true, good, just, honest, upright, lawful, moral, proper, suitable, apt, legal, fair

Run — race, speed, hurry, hasten, sprint, dash, rush, escape, elope, flee

S

Say/Tell — inform, notify, advise, relate, recount, narrate, explain, reveal, disclose, divulge, declare, command, order, bid, enlighten, instruct, insist, teach, train, direct, issue, remark, converse, speak, affirm, suppose, utter, negate, express, verbalize, voice, articulate, pronounce, deliver, convey, impart, assert, state, allege, mutter, mumble, whisper, sigh, exclaim, yell, sing, yelp, snarl, hiss, grunt, snort, roar, bellow, thunder, boom, scream, shriek, screech, squawk, whine, philosophize, stammer, stutter, lisp, drawl, jabber, protest, announce, swear, vow, content, assure, deny, dispute

Scared — afraid, frightened, alarmed, terrified, panicked, fearful, unnerved, insecure, timid, shy, skittish, jumpy, disquieted, worried, vexed, troubled, disturbed, horrified, terrorized, shocked, petrified, haunted, timorous, shrinking, tremulous, stupefied, paralyzed, stunned, apprehensive

Show — display, exhibit, present, note, point to, indicate, explain, reveal, prove, demonstrate, expose

Slow — unhurried, gradual, leisurely, late, behind, tedious, slack

Stop — cease, halt, stay, pause, discontinue, conclude, end, finish, quit

Story — tale, myth, legend, fable, yarn, account, narrative, chronicle, epic, sage, anecdote, record, memoir

Strange — odd, peculiar, unusual, unfamiliar, uncommon, queer, weird, outlandish, curious, unique, exclusive, irregular

T

Take — hold, catch, seize, grasp, win, capture, acquire, pick, choose, select, prefer, remove, steal, lift, rob, engage, bewitch, purchase, buy, retract, recall, assume, occupy, consume

Tell — disclose, reveal, show, expose, uncover, relate, narrate, inform, advise, explain, divulge, declare, command, order, bid, recount, repeat

Think — judge, deem, assume, believe, consider, contemplate, reflect, mediate

Trouble — distress, anguish, anxiety, worry, wretchedness, pain, danger, peril, disaster, grief, misfortune, difficulty, concern, pains, inconvenience, exertion, effort

True — accurate, right, proper, precise, exact, valid, genuine, real, actual, trusty, steady, loyal, dependable, sincere, staunch

U

Ugly — hideous, frightful, frightening, shocking, horrible, unpleasant, monstrous, terrifying, gross, grisly, ghastly, horrid, unsightly, plain, homely, evil, repulsive, repugnant, gruesome

Unhappy — miserable, uncomfortable, wretched, heart-broken, unfortunate, poor, downhearted, sorrowful, depressed, dejected, melancholy, glum, gloomy, dismal, discouraged, sad

Use — employ, utilize, exhaust, spend, expend, consume, exercise

W

Wrong — incorrect, inaccurate, mistaken, erroneous, improper, unsuitable

หมวดกลุ่มคำบอกเวลา Synonyms ที่มีการใช้บ่อย

synonyms
synonyms

consistently — always, as usual, constantly, customarily, frequently, habitually, normally, per usual, persistently, regularly, routinely, steadily, typically

Normally — commonly, ordinarily, regularly, typically

Rarely — barely, hardly, infrequently, seldom

Regularly —  automatically, commonly, faithfully, frequently, repeatedly, routinely, systematically, usually

Uncommonly —  exceptionally, extremely, remarkably, strangely, unusually

Very often — again and again, generally, intermittently, many times, often, periodically, regularly, time and again, usually

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

อริยสัจ

อริยสัจ 4 คือ ตัวอย่าง แก้ปัญหา ชีวิต ประโยชน์

อริยสัจ 4 อริยสัจ 4 คือ อริยสัจ 4 มีอะไรบ้าง อริยสัจ 4 ตัวอย่าง วิธีคิดแบบอริยสัจ อริยสัจ 4 ได้แก่ อริยสัจ 4 หมายถึง อริยสัจ 4 ทุกข์ อริยสัจ 4 ใน-ชีวิต-ประ-จํา-วัน อริยสัจ 4 สรุป อริยสัจ 4 ตัวอย่าง อริยสัจ 4 นิโรธ คือ อริยสัจ 4 มรรค คือ

ความหมายของเลขประจำวันจำแนกตามวันใดบ้าง?

เลขประจําวันทั้ง 7 วัน เลขมงคลตามวันเกิด เลขนําโชคประจําวันเกิด เลขมงคลตามวันเดือนปีเกิด เลขประจําวัน เลขมงคลตามวันเกิดวันศุกร์ เลขประจําวันจันทร์ ใกล้ฉัน ออนไลน์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2561 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แผนการสอน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2564 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาษาอังกฤษ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

เวตาลมีผลกระทบต่อศิลปะและความคิดเชิงศิลป์อย่างไร?

เวตาลมีลักษณะอย่างไร โครงเรื่องหลักของนิทานเวตาลกล่าวถึงตัวละครเอก 2 ตัวคือใคร วิเคราะห์ตัวละครเวตาล เวตาลมีลักษณะนิสัยอย่างไร ตัวละคร เวตาลเรื่องที่ 10 น ม ส คือ ใคร มีความ เกี่ยวข้อง กับ นิทานเวตาล อย่างไร นิทานเวตาล ตัวละครหลัก น.ม.ส มีความเกี่ยวข้องกับนิทานเวตาลอย่างไร ออนไลน์
วิธีรักษาสิว

วิธีรักษาสิว 9 ลด การรักษา หน้า วิธีแก้ ให้หาย

รักษาสิว รักษาสิวแบบลงลึกถึงต้นต่อ กลับมาหน้าใสอย่างถูกวิธี หน้าเป็นสิวเกิดจากอะไร สาเหตุของการเกิดสิว วิธีรักษาสิว วิธีรักษาแบบอยู่หมัดถึงต้นตอ วิธีแก้สิวที่หลัง
เทคนิคแนะตัวเอง

แนะนำตัวเอง 7 ไอ เดีย วิธี ให้น่าสนใจ ยาวๆ

แนะนำตัวเอง ไอ เดีย แนะนำตัว เอง วิธีแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ แนะนำตัวเอง ยาวๆ แนะนำตัว เอง ภาษาไทย แนะนำตัว เอง ภาษาอังกฤษ ข้อความ แนะนำตัว เอง แผนผัง แนะนำตัว เอง ทำ ประวัติ แนะนำตัว เอง แนะนำตัวเองมีอะไรบ้าง การเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ ตัวอย่างการแนะนำตัวเอง วิธีการอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง ตัวอย่างการแนะนำตัว เอง สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างการเขียนแนะนําตัวเอง สมัครงาน
รับทำบัญชี

17 ปี รับทําบัญชี สํานักงานบัญชี ทําบัญชี ค่าทำบัญชี

รับทําบัญชี การทำบัญชี ทำบัญชี คือ ทําบัญชีบริษัทเอง 1. ประเภทการทําบัญชี แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 2. ขั้นตอน และวิธีทำบัญชี ดังนี้ 3. บริษัทต้องทําบัญชีอะไรบ้าง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีมีขั้นตอนและเอกสาร ดังนี้ ผู้ทำบัญชีอิสระ รับทำบัญชีปัจจุบัน รับทําบัญชี ต้องทําอะไรบ้าง ขั้นตอนการทําบัญชี ดังนี้ ค่าจ้างทําบัญชี 1. ค่าทำบัญชีต่อเดือน 2. ค่าทำบัญชีแบบเหมารายปี 3. อัตราค่าสอบบัญชี 4. ค่าปิดงบบัญชี รับทำบัญชีร้านค้าออนไลน์ การเปิดสำนักงานบัญชี วิธีที่สำนักงานบัญชี ตรวจภาษี ตรวจสอบได้โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ วิธียื่นภาษี อยากรับทําบัญชี ที่บ้าน เปิดบริษัทรับทำบัญชี มีปัจจัย มีอะไรบ้าง ที่ว่าบริษัทรทำบัญชี มีรับทําบัญชีอิสระ มีทำบัญชีย้อนหลังฟรี จะได้หรือไม่ วิธีทำบัญชี มีอะไรบ้าง รายได้ของสำนักงานบัญชีมาจากไหน รับทำบัญชีราคาถูก มีจริงไหม รับทำบัญชีราคาถูก 500 บาท การทำบัญชีออนไลน์ ได้จริงไหม
Gantt Chart

Gantt Chart คือ ตัวอย่าง 7 วิธีทำ ดีเสีย โครงการ

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart

Leave a Comment

Scroll to Top