อย่าลืม 5 คำศัพท์ Suffix Noun แปลว่า ทั้งหมด

noun Suffix
Click to rate this post!
[Total: 7976 Average: 5]
noun Suffix
noun Suffix

Suffix noun

Suffix noun ส่วนต่อท้ายคำนามให้สมบูรณ์ มีอะไรบ้าง

                ในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นส่วนของคำนำหน้าและต่อท้าย ซึ่งก็ไม่ได้เป็นการใส่เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่เราจะเรียกว่าเป็นการเติมคำให้มีรูปแบบที่สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น โดยการใช้คำนำหน้าและต่อท้ายจะบ่งบอกหน้าที่ คุณลักษณะในการใช้คำเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งการใช้ส่วนคำนำหน้าจะเรียกว่า Prefix และส่วนของคำต่อท้ายคำจะเรียกว่า Suffix ซึ่งเป็นส่วนที่มาทีหลังนั้นเอง

 

Noun suffix คือ

                แปลตามตัวแล้ว Suffix จะถูกเรียกว่าปัจจัย โดยไม่ได้นำมาใช้ในประโยคหรือกลุ่มคำ แต่ suffix จะเข้าไปเติมท้ายคำต่าง ๆ เพื่อให้ความหมายของคำนั้นมีความสมบูรณ์และจัดวางในรูปประโยคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งส่วนที่ suffix เข้าไปเติมนี้เองที่ถูกจัดเป็นคำนาม (noun suffix) คำกริยา (Verb Suffix) คำคุณศัพท์ (Adjective Suffix) คำวิเศษณ์ ( adverb suffix) ซึ่ง suffix noun verb adjective adverb จะมีการใช้ suffix ที่ไม่เหมือนกัน และ suffix เหล่านั้นจะบอกได้ว่าเป็นคำประเภทไหน

Noun suffix ตัวอย่างเช่นคำว่า “friendship แปลว่า ความเป็นเพื่อน” suffix noun คือคำว่า -ship นำมาต่อท้าย friend เพื่อให้คำมีความสมบูรณ์และกลายเป็นคำนาม และสังเกตได้ว่า -ship จะเป็นการใช้เฉพาะคำ noun suffix เท่านั้น

 

Suffix noun มีอะไรบ้าง

                noun-forming suffix เป็นการเติม suffix เพื่อให้คำเหล่านั้นหลานเป็นคำนามขึ้นมา noun suffix list ทั้งหมดจะแตกต่างกันตามกฎการเติมคำ โดยที่ suffix noun list มีดังนี้  

 • -ment, -tion, -ation, -ition, -ification, -sion, -al, -ance/ -ence
 • -ee/-e, -an/ -n, -ant, -ent, -er/ or, -ese, -ess, -ure
 • -ism/ ist, -ty/ -ity, -ness, -y/ ery, -ing, -dom, -hood, -ship

Noun suffix ที่ใช้บ่อย คือ -ship, -ee, -ness, -dom, -hood, -al, -er/-or, -tion

Suffix noun
Suffix noun

Noun suffix คําศัพท์ และวิธีการใช้ suffix ที่เป็น noun

 • การใช้ -ment อ่านว่า เม้นท์ เป็นการเปลี่ยนจาก verb to noun suffix ซึ่งจะสามารถเติมหลังคำกริยานั้น ให้เปลี่ยนเป็นคำนาม ตัวอย่างเช่น
  • Amuse เปลี่ยนเป็น Amusement
  • Achieve เปลี่ยนเป็น Achievement
  • Govern เปลี่ยนเป็น Government
  • Agree เปลี่ยนเป็น Agreement
  • Develop เปลี่ยนเป็น Development
 • การใช้ –tion อ่านว่า ชั่น เป็นการเปลี่ยนจาก verb to noun suffix มักจะนำลงท้ายคำกริยาที่ออกเสียงเป็นคำว่า เอจ ดังนั้น เมื่อเติม tion จึงอ่านเป็น เอชั่นหรืออีชั่น ตัวอย่างเช่น
  • Complete เปลี่ยนเป็น Completion
  • Appreciate เปลี่ยนเป็น Appreciation
  • Violate เปลี่ยนเป็น Violation

ซึ่งมีคำกริยาที่ไม่ต้องลงท้าย เอ หรือ อี แต่เติม -tion ก็มีเช่นกัน ตัวอย่างเช่น

 • Attend เปลี่ยนเป็น Attention
 • Collect เปลี่ยนเป็น Collection
 • Produce เปลี่ยนเป็น Production
 • การใช้ –ation อ่านว่า เอชั่น เป็นการเปลี่ยนจาก verb to noun suffix โดยเน้นการออกเสียงพยัญชนะตัวหน้ารวมกับ เอ และเติมคำว่า ชั่น ซึ่งเน้นเสียงหนักในการออกเสียงตรงตัว เอ มากกว่า ชั่น ตัวอย่างเช่น
  • Adapt เปลี่ยนเป็น Adaptation
  • Observe เปลี่ยนเป็น Observation
  • Expect เปลี่ยนเป็น Expectation
  • Transport เปลี่ยนเป็น Transportation
 • การใช้ –ition อ่านว่า อิชั่น การเปลี่ยนจาก verb to noun suffix โดยเน้นการออกเสียงพยางค์ก่อน อิชั่น และจะต้องผสมเสียงของตัวพยัญชนะตัวสุดท้ายเข้ากับ อิ และเติมคำว่า ชั่น ต่อท้าย ตัวอย่างเช่น
  • Repeat เปลี่ยนเป็น Repetition
  • Expose เปลี่ยนเป็น Exposition
  • Compete เปลี่ยนเป็น Competition
 • การใช้ –ification อ่านว่า อิฟิเคชั่น การเปลี่ยนจาก verb to noun suffix โดยจะเติมในคำกริยาที่ลงท้ายด้วย -ify เปลี่ยนรูปให้เป็น -ification แทน ซึ่งจะเน้นการออกเสียงหนักพยางค์แรกและพยางค์ก่อนลงท้ายชั่นอีกเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น
  • Amplify เปลี่ยนเป็น Amplification
  • Beautify เปลี่ยนเป็น Beautification
  • Classify เปลี่ยนเป็น Classification
 • การใช้ –sion อ่านว่า ชั่น การเปลี่ยนจาก verb to noun suffix โดยจะเติมในคำกริยาที่ลงท้ายด้วย -deต้องเปลี่ยนรูป โดยตัด -de ออกและเติม -sion แทน ซึ่งจะเน้นการออกเสียงหนักพยางค์แรกหรือพยางค์ก่อนชั่น ตัวอย่างเช่น
  • Decide เปลี่ยนเป็น Decision
  • Divide เปลี่ยนเป็น Division
  • Conclude เปลี่ยนเป็น Conclusion
  • Invade เปลี่ยนเป็น Invasion
 • การใช้ –sion ที่เติมในคำกริยาที่ลงท้ายด้วย –se, t ก็ทำได้ ต้องเปลี่ยนรูป โดยตัด –se, t ออกและเติม -sion แทน ซึ่งจะเน้นการออกเสียงหนักพยางค์แรกหรือพยางค์ก่อนชั่น ตัวอย่างเช่น
  • Revise เปลี่ยนเป็น Revision
  • Permit เปลี่ยนเป็น Permission
  • Omit เปลี่ยนเป็น Omission
 • การใช้ –al อ่านว่า ออล์ การเปลี่ยนจาก verb to noun suffix โดยจะเติมในคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e, w, และ y ต้องเปลี่ยนรูป และคำส่วนมากจะตัด e, w, และ y และเติม al ต่อท้ายได้เลย ยกเว้นตัว y จะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม al ตัวอย่างเช่น
  • Arrive เปลี่ยนเป็น Arrival
  • Refuse เปลี่ยนเป็น Refusal
  • Survive เปลี่ยนเป็น Survival
  • Withdraw เปลี่ยนเป็น Withdrawal
  • Deny เปลี่ยนเป็น Denial
  • Try เปลี่ยนเป็น Trial
 • การใช้ –ance, -ence อ่านว่า เอ็นซ์ การเปลี่ยนจาก verb to noun suffix ตัวอย่างเช่น
  • Resist เปลี่ยนเป็น Resistance
  • Assist เปลี่ยนเป็น Assistance
  • Differ เปลี่ยนเป็น Difference
  • Depend เปลี่ยนเป็น Dependence
  • Appear เปลี่ยนเป็น Appearance
  • Prefer เปลี่ยนเป็น Preference
 • การใช้ –ship อ่านว่า ชิฟ การเปลี่ยนจาก คำนาม (common noun) เพื่อให้เป็นอาการนาม (Abstract noun) หรือเพื่อแสดงความชำนาญในอาชีพและมีทักษะเฉพาะ ตัวอย่างเช่น
  • Friend เปลี่ยนเป็น Friendship
  • Owner เปลี่ยนเป็น Ownership
  • King เปลี่ยนเป็น Kingship
  • Member เปลี่ยนเป็น Membership
  • Author เปลี่ยนเป็น Authorship
  • Musician เปลี่ยนเป็น Musicianship
  • Scholar เปลี่ยนเป็น Scholarship
 • การใช้ –ee, -e อ่านว่า อี การเปลี่ยนจาก คำกริยา คำคุณศัพท์ หรือคำนาม เพื่อให้กลายเป็นผู้กระทำเฉพาะเรื่องนั้น หรืออาจจะใช้กับลักษณะของผู้ที่ได้ทำสิ่งนั้นผ่านพ้นไปแล้วเป็นตำนาน ตัวอย่างเช่น
  • Absent (adj.) เปลี่ยนเป็น Absentee
  • Devote (v.) เปลี่ยนเป็น Devotee
  • Trust (v.) เปลี่ยนเป็น Trustee
 • การใช้ –er, -or อ่านว่า เอ้อร์ การเปลี่ยนจาก คำกริยาปกติกลายเป็นผู้กระทำกริยานั้นโดยเฉพาะ มักจะใช้กับอาชีพก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น
  • Run เปลี่ยนเป็น Runner
  • Write เปลี่ยนเป็น Writer
  • Employ เปลี่ยนเป็น Employer

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง

 • Suffix เติมส่วนท้ายให้สมบูรณ์. สืบค้น 5 ธันวาคม 264. จากเว็บไซด์ http://learning4com/suffix-เติมส่วนท้ายให้สมบูรณ/
 • Anothai. สืบค้น 5 ธันวาคม 264. จากเว็บไซด์ https://km.nssc.ac.th/external_links.php?links=4471

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2023

Leave a Comment

Scroll to Top