อย่าลืม 2 Stock Right คือ อะไร ทางภาษาบัญชี

ศัพท์บัญชีเบื้องต้น
Click to rate this post!
[Total: 4935 Average: 5]

Stock Right คืออะไรทางภาษาบัญชี

Stock Right คืออะไรและมีคำจำกัดความว่าอย่างไร StockRight หมายถึงสิทธิซื้อหุ้น หมายถึงสิทธิพิเศษที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนตลอดจนบุคคลบางกลุ่มที่จะซื้อหุ้นที่บริษัทจะออกใหม่ได้ก่อนในราคาที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเกิดในกรณีดังต่อไปนี้

stockright

สิทธิพิเศษที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการซื้อหุ้น

 1. เมื่อบริษัทต้องการเพิ่มทุน โดยการจดทะเบียนเพิ่มทุนและนำหุ้นออกจำหน่าย โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นก่อน
 2. เมื่อบริษัทต้องการตอบแทนบุคคลบางกลุ่ม เช่นผู้เริ่มก่อตั้งและพนักงานของบริษัทเป็นต้น เป็นสิทธิที่ให้กับผู้บริหารหรือพนักงาน
 3. เมื่อบริษัทต้องการจูงใจผู้ซื้อหลักทรัพย์อื่น เช่น สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญควบกับการซื้อหุ้นบุริมสิทธิเป็นต้น เป็นสิทธิที่ให้พร้อมกับการจำหน่ายหุ้นอื่น

บริษัทจะออกตราสารแสดงสิทธิซื้อหุ้น (Stock Warrant) ให้กับผู้ได้สิทธิ โดยปกติผู้ถือหุ้น 1 หุ้น จะได้ 1 สิทธิ คือจะได้รับตราสารแสดงสิทธิซื้อหุ้น 1 ใบ ผู้ถือหุ้นเดิมจะซื้อหุ้นใหม่ได้กี่หุ้นย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่คนถืออยู่และขึ้นอยู่กับอัตราส่วนระหว่างจำนวนตราสารแสดงสิทธิต่อจำนวนหุ้นที่ออกใหม่

โดยทั่วไปราคาหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นใหม่มักจะถูกกว่าราคาตลาดดังนั้นบางครั้งอาจมีการซื้อขายสิทธิกันก็ได้ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการให้สิทธิซื้อหุ้นจะแยกพิจารณาตามกรณีที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้

การให้สิทธิซื้อหุ้นจะแยกพิจารณาดังนี้

 1. สิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อบริษัทออกตราสารแสดงสิทธิซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่มีการบันทึกบัญชีแต่อย่างใด เพียงแต่บันทึกเป็นความจำว่าได้ออกสิทธิไปเท่าไร เพื่อให้ทราบถึงจำนวนหุ้นทุนที่อาจจะถูกใช้สิทธิซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม ต่อมาเมื่อมีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามราคาที่กำหนดไว้ก็ให้บันทึกความจำลดจำนวนสิทธิที่จะใช้ซื้อหุ้นลดลง เพื่อจะได้ทราบจำนวนสิทธิที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งบริษัทจะต้องกันจำนวนหุ้นไว้ให้เพียงพอกับจำนวนสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมบางคนยังไม่ได้ใช้ การบันทึกบัญชีการจำหน่ายหุ้นจำนวนที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อนั้นมีวิธีการบันทึกเช่นเดียวกับการจำหน่ายหุ้นทั่วๆไป
 2. สิทธิที่ให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงาน เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารหรือพนักงานได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการและเพื่อเป็นการตอบแทนผลงาน บริษัทบางแห่งจะให้สิทธิผู้บริหารหรือพนักงานได้ซื้อหุ้นของบริษัท วิธีการบัญชีเกี่ยวกับสิทธิซื้อหุ้นที่ให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการให้สิทธิดังนี้
  • การให้สิทธิโดยไม่ถือเป็นค่าตอบแทน เป็นการให้สิทธิโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทุนของบริษัทหรือเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการมากขึ้น ลักษณะของการให้สิทธิโดยไม่ถือเป็นค่าตอบแทนตามที่ได้กำหนดไว้มีดังนี้
 • บริษัทต้องการให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการ
 • พนักงานทุกคนที่มีสิทธิสามารถซื้อหุ้นของบริษัทตามอัตราส่วนของเงินเดือน
 • ระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นควรจำกัดพอสมควร
 • ราคาของหุ้นที่ซื้อโดยใช้สิทธิ ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด จะต้องไม่สูงกว่าราคาของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมซื้อ

การให้สิทธิแก่ผู้บริหารหรือพนักงานซื้อหุ้นโดยไม่ถือเป็นค่าตอบแทนนี้ไม่ต้องบันทึกบัญชีแต่อย่างใดเพราะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะต้องบันทึกรายการ เมื่อมีการใช้สิทธิจะบันทึกรายการเช่นเดียวกับการจำหน่ายหุ้นทุนตามปกติ

 • การให้สิทธิโดยถือเป็นค่าตอบแทนการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงานที่มีลักษณะไม่ตรงกับลักษณะของการให้สิทธิโดยไม่ถือเป็นค่าตอบแทน ซึ่งจัดว่าเป็นการให้สิทธิโดยให้เป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงาน ลักษณะของสิทธินี้จะถูกกำหนดไว้ต่างๆกัน เช่นพนักงานที่ได้รับสิทธิมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานกับบริษัทต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น จำนวนที่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนคำนวณจากราคาตลาดของหุ้นที่สูงกว่าราคาหุ้นที่พนักงานซื้อด้วยสิทธิ ณ วันคำนวณ ปัญหาที่ตามมาคือ ควรใช้วันใดในการคำนวณค่าตอบแทนนี้
ค่าตอบแทน

วันที่ใช้ในการคำนวณค่าตอบแทนเพื่อบันทึกรายการในบัญชีตามทฤษฎีมี 3 วันคือ

 • วันที่บริษัทประกาศให้สิทธิแก่พนักงาน
 • วันที่พนักงานสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้
 • วันที่พนักงานได้ใช้สิทธิของตนซื้อหุ้น
 1. สิทธิที่ให้พร้อมกับการจำหน่ายหุ้นอื่น เพื่อเป็นการจูงใจให้มีผู้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้มากขึ้น บริษัทจะให้ผู้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในราคาที่กำหนดไว้ซึ่งมักจะต่ำกว่าราคาตลาด โดยอาจจะมีการกำหนดระยะเวลาของการใช้สิทธิหรือไม่กำหนดเวลาก็ได้ สิทธิที่ให้นี้จะบันทึกบัญชีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกรณีต่อไปนี้
  • กรณีถือว่า ณ วันจำหน่ายหุ้นอื่นสิทธิที่ให้ไม่มีราคา ณ วันที่จำหน่ายหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมดให้ถือว่าเป็นค่าขายหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิ จะไม่มีการบันทึกสิทธิที่ให้เพราะถือว่าไม่มีราคา
  • กรณีถือว่า ณ วันจำหน่ายหุ้นอื่นสิทธิที่ให้มีราคา ณ วันที่จำหน่ายหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิจะต้องแยกจำนวนเงินที่ได้รับว่าเป็นค่าขายหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิเท่าใดและเป็นค่าของสิทธิในการที่จะซื้อหุ้นสามัญเท่าใด ถ้าต่อมามีผู้มาใช้สิทธิก็ให้บันทึกราคาหุ้นสามัญเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญบวกราคาของสิทธิที่นำมาใช้

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2023

Leave a Comment

Scroll to Top