อย่าลืม 4 STEM วิทยาศาสตร์ คือ สิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

stem
Click to rate this post!
[Total: 566 Average: 5]

stem คือ

รอบรู้เรื่อง stem คืออะไร ทำไมคนถึงสนใจ !?

                เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า “s.t.e.m.” หรือที่อ่านว่า “สะเต็ม” โดยสะเต็มศึกษา คือ จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาในรูปแบบการผสมผสาน ซึ่งปัจจุบันมีหลายคนกำลังให้ความสนใจลักษณะของ s.t.e.m. education หรือ สะเต็มศึกษากันมากขึ้น จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างบ้างนั้น เราไปดูกันเลย

 

            สะเต็มศึกษาคืออะไร ?

                stem education คือ การจัดการเรียนรู้แบบ s.t.e.m ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบที่นำศาสตร์การเรียน 4 แขนงที่มีความสำคัญ นำมาผสมผสานประยุกต์กัน เพื่อให้สอดรับกับการศึกษาในยุคแห่งโลกดิจิทัล โดยที่สะเต็มศึกษาจะนำเอาหัวใจหลักของการศึกษามาจาก 4 สาขาวิขา มาจัดเป็นองค์ประกอบ s.t.e.m.

 

            s.t.e.m. ย่อมาจากอะไร ?

  • S (Science)

ความรู้ด้านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยการมองวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งความจริงและธรรมชาติ ว่าด้วยการศึกษาศาสตร์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การหาเหตุและผล ตั้งคำถาม การตั้งสมมติฐาน มีการค้นคว้า ทดลอง เรียนรู้ นำไปสู่การสืบหาข้อเท็จจริง ทดลองเพื่อพิสูจน์ความจริง ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะเป็นหลักการที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นที่ตามหลักการ ขั้นตอน ช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น และช่วยให้นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์เป็นที่ยอมรับได้ตามหลักสากล 

  • T (Technology)

ความรู้ด้านเทคโนโลยีจะต้องนำศาสตร์ที่มีความทันสมัย เปิดรับศาสตร์ใหม่ ๆ เข้ามาผสานแนวความคิด ไม่ติดอยู่กับการเรียนรู้และเทคโนโลยีรูปแบบเดิม ๆ โดยการใช้เทคโนโยลียังเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนากระบวนการทำงานให้เปิดประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น พบว่ายิ่งเราอาศัยการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้มากเท่าไรจะช่วยตอบสนองเรื่อความต้องการในการทำงานของมนุษย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน  

  • E (Engineering)

ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่จะต้องใช้ความสามารถความรู้เชิงเทคนิคค่อนข้างสูง โดยการประยุกต์ร่วมกันหลายศาสตร์ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ามาบูรณาการร่วมกัน ดังนั้น การนำศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์มาใช้จะเป็นการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานได้อย่างสูงสุด

  • M (Mathematics)

ความรู้พื้นฐานการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ จะต้องฝึกใช้ความคิดอย่างมีตรรกะ นำเอาสูตรความคิด การคำนวณที่เป็นพื้นฐานมาประยุกต์ให้กับศาสตร์วิชาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยความรู้พื้นฐานจากคณิตศาสตร์เป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดการเรียนรู้แก่วิชาวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย ทั้งนี้ ความรู้พื้นฐานการคำนวณจะต้องมีความรู้และความเข้าใจหลักการที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง การใช้สูตรให้เหมาะสม เป็นต้น

 

การสอนแบบ s.t.e.m. – ประโยชน์ของสะเต็มศึกษา

หลักสูตร s.t.e.m. หรือการจัดการเรียนการสอนแบบ s.t.e.m. จะต้องบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ควบรวมกัน ตามปกติแล้วเราจะเรียนแต่ละสาขาวิชาแยกออกจากกัน นั้นเป็นเหตุผลหลักที่เด็กไทยไม่ได้เข้าใจการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างแท้จริง เพราะในโลกความเป็นจริงแต่ละศาสตร์ล้วนแต่เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญและมีความเกี่ยวข้องัสมพันธ์กัน โดยที่จะต้องนำศาสตร์วิชาสำคัญ ๆ มาบูรณาการ นี่จึงเป็นหัวใจหลักสำคัญของสเต็มศึกษานั้นเอง

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ s.t.e.m. จะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจแก่นสำคัญของการศึกษา เพราะการสอนแบบสะเต็มศึกษาจะทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยและรู้จักการนำศาสตร์แต่ละแขนกมาประยุกต์ใช้ มองเห็นภาพรวมและเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ขึ้นมา ไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อสอบไปในแต่ละวิชาเท่านั้น

กิจกรรมสะเต็มสามารถจัดรูปแบบโครงงานสะเต็มศึกษา โดยมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ s.t.e.m. ได้ในทุกระดับชั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระดับอุดมศึกษาอย่างเดียว เราสามารถจักทำแผนการสอนสะเต็มศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม s.t.e.m. มัธยมปลาย หรือแม้ประทั่งระดับอนุบาลอย่างเช่น ใบงานสเต็มอนุบาล ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้จักการประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ อย่างมีอิสระและเป็นไปตามหลักการของกระบวนการเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม รูปแบบของสะเต็มศึกษาประเทศไทยในปัจจุบันมียังถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ ยังจำกัดอยู่ในวงแคบ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผนการสอนแบบ s.t.e.m ซึ่งไม่ใช่แค่กับหน่วยงานการศึกษา แต่สถาบันครอบครัวจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องแผนการสอนแบบ s.t.e.m.  โดยชี้ให้เห็นความสำคัญแก่เด็กหรือผู้เรียนได้ว่าศาสตร์ต่าง ๆ ที่เราเรียนรู้จะนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง

 

อาจจะยกตัวอย่างของการศึกษา รูปแบบนวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน อาจจะเริ่มจากกิจกรรม s.t.e.m. ง่ายๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างในบ้านเราเองก็เกิดการรูปแบบการผสมผสานของความรู้ในเชิง s.t.e.m. education ได้ เพื่อทำให้เด็กหรือผู้เรียนเห็นความสำคัญได้จากเรื่องใกล้ตัว และสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาจะต้องสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กได้สามารถคิดนอกกรอบ สามารถคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมเองได้อย่างเต็มที่ สร้างคำถามให้นักเรียนเข้าใจคําว่าเทคโนโลยีอย่างไรมากกว่าการตีกรอบความคิดเท่านั้น

ซึ่งหลักการในการสอนแบบ s.t.e.m. คือ จะต้องสอนให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้พื้นฐานที่สำคัญแต่ละแขนง แต่ผู้เรียนจะต้องประยุกต์และต่อยอดศาสตร์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

 

สะเต็ม

 

อนาคตเรื่อง stem education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

การเรียนแบบ s.t.e.m. education หรือ สะเต็มศึกษา เป็นศาสตร์ที่จะมีความจำเป็นและสำคัญอย่างมากต่อโลกการศึกษา ด้วยรูปแบบการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่เน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูง ทำให้ผู้เรียนจะมาหัดประยุกต์และบูรณาการความรู้ตอนโตก็ไม่ทันเสียแล้ว ยิ่งมีการเรียนรู้การสอนแบบ s.t.e.m. ได้เร็วมากเท่าไรจะให้ผู้เรียนได้ฝึก ปรับตัว ได้นำความรู้ต่อยอดได้อย่างรวดเร็วมากเท่านั้น ซึ่งหลักสูตร s.t.e.m. นั้นไม่ใช่ความสำคัญในระดับบุคคลเท่านั้น แต่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาระดับท้องถิ่น ชุมชน ประเทศชาติและนำไปสู่ระดับประชาคมโลกได้ดีอีกด้วย

 

ซึ่งประเทศไทยเองยังขาดปริมาณกำลังคนที่เรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญศาสตร์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นับได้ว่าน้อยมากและมีอัตราที่ลดลงทุกปี สวนทางกับการพัฒนาและการเติบโตของโลกดิจิทัลในปัจจุบันอย่างมาก การส่งเสริมเรื่องความรู้จึงไม่แค่การการบังคับให้เด็กหรือผู้เรียนจะต้องเรียนสายวิทย์ คณิต อย่างเดียว แต่ต้องสร้างความเข้าใจ การสนับสนุน ผลักดันเพื่อให้เห็นความสำคัญและรู้สึกสนุกกับรูปแบบการเรียนแบบการสอนแบบ s.t.e.m.

 

เด็กหรือผู้เรียนจะสามารถต่อยอดความรู้ได้เองในระดับสากล สามารถเติบโต จัดการตนเอง พัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีศักยภาพ เด็กไทยจะไม่ต้องมาค้นหาความชอบตนเองในวัยโตเพราะโลกทางการศึกษาได้ให้การพัฒนาศักยภาพตนเองได้เต็มที่ ส่งเสริมการเป็นอัจฉริยะแก่บุคคล

 

เพราะสะเต็มศึกษาจะไม่ปิดกั้นเรื่องความคิดและการพัฒนาความรู้ไปในศาสตร์ที่เด็กสนใจ ส่งเสริมความกล้าทดลอง เผชิญหน้า ลองผิดลองถูก ได้รับประสบการณ์ ส่งเสริมการคิดใช้เชิงตรรกะของเด็ก มองการค้นคว้าการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสนุก รู้สึกสนใจ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นหัวใจและหลักการสำคัญของการศึกษาแบบ s.t.e.m. ดังนั้น การเรียนรู้แบบ s.t.e.m. จะเป็นแนวทางในขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างมากของโลกอนาคต

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง

  • S.T.E.M. คืออะไร? น่าสนใจอย่างไร. July 17, 2021. จากเว็บไซด์ https://owlcampus.com/what-is-stem-and-its-benefits-for-kids/
  • ความหมายของสะเต้ม. จากเว็บไซด์ https://sites.google.com/site/stemmongkol/khwam-hmay-khxng-sa-tem

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2023

Leave a Comment

Scroll to Top