sme

ธรุกิจ SME 7 ที่น่าสนใจ ย่อมาจาก วิสาหกิจ

Click to rate this post!
[Total: 30 Average: 5]

SME

ธุรกิจ sme
ธุรกิจ sme

ธุรกิจ sme คือ

SME ย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprises หรือที่เรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่ทำการดำเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต จำหน่าย ขนาดย่อม โดยธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระไม่อยู่ใต้การควบคุมของธุรกิจหรือบุคคลอื่นบุคคลใดหรือลูกจ้างตัดสินใจลาออกเองจะถือว่าได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่าย หากหน่วยงานหรือบริษัทองค์กรเลิกจ้างพนักงานหรือลูกจ้างนั้นหมายถึงพนักงานหรือลูกจ้างอาจจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้เช่นกัน

SME ธุรกิจที่ครอบคลุมกิจการทั้ง 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

 1. การผลิต – ครอบคลุมการเกษตร,อุตสาหกรรม และเหมืองแร่
 2. การค้า – ครอบคลุมการค้าส่ง และค้าปลีก
 3. การบริการ – การขายอาหารและเครื่องดื่ม ของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ
SME
SME

การแบ่งขนาดธุรกิจ เล็ก กลาง ใหญ่

 

เกณฑ์ ในการกำหนดขนาดของ ธุรกิจ

 • จำนวนจ้างพนักงาน
 • จำนวนสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจ

ธุรกิจขนาดย่อมมีอะไรบ้าง

 1. ธุรกิจอาหาร
  – เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญของมนุษย์ ดังนี้นการทำธุรกิจขายอาหารนั้นจะทำให้คุณสามารถหารายได้ไดตลอด และถ้าหากขายดียิ่งขึ้น ก็จำเป็นที่จะต้องสร้างจุดเด่น และวางแผนธุรกิจให้ดีเพื่อต้อสู้กับคู่แข่งรายอื่นๆ
 2. ธุรกิจขายของออนไลน์
  – การทำธุรกิจขายของออนไลน์ สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเลือกสินค้าได้หลากหลายมานำเสนอให้แก่ลูกค้าได้เลือกซื้อ  ดังนั้นธุรกิจประเภทนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

ธุรกิจ คือ

ธุรกิจ หมายถึง กิจการหรือ องค์การที่ก่อให้เกิดสินค้า หรือ บริการ เป็นกระบวนการที่นำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพด้วยกรรมวิธีทางการผลิตด้วยแรงงานของคนและเครื่องจักร เผื่อให้ได้สินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ กิจกรรมของธุรกิจนั้นรวมทั้งการผลิต การซื้อ ขาย จำแนกแจกจ่ายสินค้า การขนส่ง การธนาคาร การประกันภัย เป็นต้น

ลักษณะของธุรกิจ

ลักษณะของการดำเนินธุรกิจนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

 1. กิจการเจ้าของคนเดียว คือกิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของหรือลงทุนคนเดียว  ควบคุมการดำเนินงานเองทั้งหมดคนเดียว  ตัวอย่างกิจการประเภทนี้ เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านเสริมสวย
 2. กิจการห้างหุ้นส่วน  คือ กิจการที่มีบุคคลั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนและดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงาน ซึ่งธุรกิจประเภทนี้สืบต่อมาจากธุรกิจเจ้าของคนเดียว
 3. บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่าๆกัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
 4. บริษัทมหาชนจำกั สหกรณ์ คือธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งและดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่มีความประสงค์อย่างเดียวกันร่วมกันจัดตั้ง ลงทุน ดำเนินการและเป็นเจ้าของร่วมกันด้วยความสมัครใจ

ธุรกิจการผลิต

การผลิต (Production) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบปัจจัยการผลิตให้เป็นการผลิต  ได้แก่ สินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การผลิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตและก่อให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจที่ทำหน้าที่ในการผลิตก็คือ ผู้ผลิตหรือหน่วยธุรกิจ ซึ่งมีอยู่หลานประเภท ได้แก่

 1. 1ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของคนเดียว เช่นเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า
 2. 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัท ผู้ผลิตเหล่านี้พยายามหาวิธีการผลิตให้เกิดผลผลิตมากที่สุดเท่า ที่จะทำได้ หรือพยายามทำการผลิตให้เสียต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อได้กำไรมากที่สุด

ธุรกิจค้าส่งมีอะไรบ้าง

ธุรกิจค้าส่ง คือ ธุรกิจที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ที่ซื้อ ที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อนำไปขายต่อให้แก่ผู้บริโภครายย่อย หรือเรียกว่าค้าปลีก

ประเภทของธุรกิจค้าส่ง

 1. ร้านค้าส่ง (Merchant Wholesalers) ธุรกิจค้าส่งที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินค้าแบ่งเป็น  2  ประเภท   คือ
  • 1.ให้บริการเต็มรูปแบบ
  • 2.จำกัดการให้บริการ
 2. ร้านค้าส่งเต็มรูปแบบ (Full Service Wholesalers) ให้บริการครบถ้วนตั้งแต่เก็บรักษาสินค้า พนักงานขาย   ให้สินเชื่อ   จัดส่ง   และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการ   ร้านค้าส่งประเภทนี้มีทั้งประเภทขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกโดยให้บริการเต็มรูปแบบและ ขายสินค้าอุตสาหกรรมให้กับโรงงานผลิต
 3. ร้านค้าส่งจำกัดบริการ (Limited-Servive Wholesalers) เช่น ร้านค้าส่งประเภท ขายสินค้าเป็นเงินสดให้กับร้านค้าปลีก ขายและจัดส่งสินค้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ให้แก่ร้านค้าปลีก และผู้ประกอบการส่งแคตาล็อกไปยังร้านค้าปลีกและผู้ประกอบการต่าง ๆ
 4. นายหน้าและตัวแทน (Broker and Agents) ไม่ครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินค้า แต่จะเป็นคนกลางทำหน้าที่ติดต่อให้มีการซื้อขายโดยได้รับค่านายหน้าเป็นผลตอบแทน

งานบริการมีอะไรบ้าง

การกระทำกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวก สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้

ประเภทของตลาดในระบบเศรษฐกิจ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1. ตลาดแข่งขัน สมบูรณ์
 2. ตลาดแข่งขัน ไม่สมบูรณ์
  • ตลาดการผูกขาดในโครงสร้างตลาดแบบผูกขาดนั้น จะมีผู้ขายเพียงรายเดียวดังนั้น คือบริษัทเดียวจะควบคุมตลาดสินค้ากลุ่มเดียวกันทั้งหมด พวกเขาสามารถกำหนดราคาเท่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากมีอำนาจเหนือตลาด
  • ตลาดผู้ขายน้อยราย
   • ในตลาดผู้ขายน้อยรายจะมีเพียงไม่กี่บริษัทในตลาด ในขณะที่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนของบริษัท แต่ส่วนใหญ่จะมีไม่ต่ำกว่า 3 – 5 แห่ง ดังนั้นในกรณีนี้อำนาจของผู้ขายจะมีมากกว่าผู้ซื้อ เพราะผู้บริโภคมีตัวเลือกไม่มากนัก
  • 2ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
   • มีลักษณะคือ มีจำนวนผู้ขายมาก ปราศจากสิ่งกีดขวางผู้ผลิตรายใหม่ที่จะเข้ามาทำการผลิต, ไม่มีการรวมตัวกันของผู้ซื้อหรือผู้ขาย และสินค้าของผู้ผลิตแต่ละคนแตกต่างกัน ความแตกต่างนี้อาจเป็นได้ทั้งด้านรูปร่าง คุณภาพ หรือความรู้สึกของผู้บริโภค จากลักษณะเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายในตลาดมีอำนาจผูกขาดในสินค้าของตน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ธุรกิจ

องค์กร 8 ธุรกิจ ทุน มีกี่ประเภท ข้อดีเสีย

องค์กรธุรกิจ ตัวอย่าง องค์กรธุรกิจในประเทศไทย องค์กรธุรกิจ คือ องค์กรธุรกิจ บริษัท องค์กรธุรกิจ มีกี่ประเภท ชื่อองค์กรธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจ นิติบุคคล องค์กรธุรกิจของรัฐบาลคืออะไร

วิธีเขียนบทความ 7 ตัวอย่าง บทความทั่วไป

เขียนบทความ ตัวอย่าง ตัวอย่างการเขียนบทความทั่วไป การเขียนบทความ ส่งอาจารย์ วิธีเขียนบทความให้น่าสนใจ ตัวอย่างการเขียนบทความวิชาการ pdf ตัวอย่างการเขียนบทความออนไลน์ โครงเรื่องบทความ ตัวอย่าง ตัวอย่างการเขียนบทความภาษาไทย
เลขโรมัน

เลขโรมันวันเกิด แปลง ฟ้อน 1-1000000

เลขโรมันวันเกิด เลขโรมัน แปลง เลขโรมันฟ้อน เลขโรมัน 1-1000000 เลขโรมัน 2565 เลขโรมัน 0-1000 เลขโรมัน 0-10000 เลขโรมัน 2005
พลูคาว

พลูคาว สรรพคุณ ฝี คาวตอง ฝักบัว ผัก ต้น

พลูคาว ข้อห้าม พลูคาว สรรพคุณ มหิดล พลูคาว ควรกิน ตอน ไหน น้ำพลูคาว สรรพคุณ พลูคาว สรรพคุณ มะเร็ง พลูคาว ข้อควรระวัง พลูคาว สรรพคุณ ผิว พลูคาว สรรพคุณ Pantip
Access Point

Access Point คือ อะไร แรง ๆ 2 ตัว กระจายสัญญาณ

access point tp-link ขยายสัญญาณ wifi access1 point access point แรงๆ access point คืออะไร wireless access point คืออะไร access point 5ghz ตัวไหนดี access point ส่งสัญญาณได้ไกล Access Point Wi-Fi
ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย 7 โปรแกรม แบบฟอร์มบัญชี ฟรี

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี
ใบเสนอราคา1

ใบเสนอราคา 7 ตัวอย่าง QUOTATION ทำ อังกฤษ

ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คือ แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ทำได้หรือไม่ ทำใบเสนอราคา ตัวอย่างใบเสนอราคา
สหกรณ์

สหกรณ์ คือ ประเภทของ 7 หลักการ วิธีการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์หมายถึง สหกรณ์ประเภท สหกรณ์ ตร สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ในประเทศไทย สหกรณ์ 7 ประเภท สหกรณ์ครู

Leave a Comment

Scroll to Top