SME คือ 10 ธุรกิจ [ SMEs ] ย่อมาจาก วิสาหกิจ ขนาด กลาง และ ขนาด ย่อม

SME
Click to rate this post!
[Total: 1509 Average: 5]

SME

ธุรกิจ sme คือ

ตัวอย่างธุรกิจขนาดย่อมsme ย่อมาจาก (Small and Medium Enterprise)

SME คือ ธุรกิจที่ครอบคลุมกิจการทั้ง 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

 1. 1.การผลิต – ครอบคลุมการเกษตร,อุตสาหกรรม และเหมืองแร่
 2. 2.การค้า – ครอบคลุมการค้าส่ง และค้าปลีก
 3. 3.การบริการ – การขายอาหารและเครื่องดื่ม ของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ

การแบ่งขนาดธุรกิจ เล็ก กลาง ใหญ่

 

เกณฑ์ในการกำหนดขนาดของธุรกิจ
– จำนวนจ้างพนักงาน
– จำนวนสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจ

ธุรกิจขนาดย่อมมีอะไรบ้าง

 1. ธุรกิจอาหาร
  – เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญของมนุษย์ ดังนี้นการทำธุรกิจขายอาหารนั้นจะทำให้คุณสามารถหารายได้ไดตลอด และถ้าหากขายดียิ่งขึ้น ก็จำเป็นที่จะต้องสร้างจุดเด่น และวางแผนธุรกิจให้ดีเพื่อต้อสู้กับคู่แข่งรายอื่นๆ
 2. ธุรกิจขายของออนไลน์
  – การทำธุรกิจขายของออนไลน์ สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเลือกสินค้าได้หลากหลายมานำเสนอให้แก่ลูกค้าได้เลือกซื้อ  ดังนั้นธุรกิจประเภทนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

ธุรกิจ คือประเภทของธุรกิจ

ธุรกิจ หมายถึง กิจการหรือ องค์การที่ก่อให้เกิดสินค้า หรือ บริการ เป็นกระบวนการที่นำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพด้วยกรรมวิธีทางการผลิตด้วยแรงงานของคนและเครื่องจักร เผื่อให้ได้สินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ กิจกรรมของธุรกิจนั้นรวมทั้งการผลิต การซื้อ ขาย จำแนกแจกจ่ายสินค้า การขนส่ง การธนาคาร การประกันภัย เป็นต้น

ลักษณะของธุรกิจ

ลักษณะของการดำเนินธุรกิจนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

1.กิจการเจ้าของคนเดียว คือกิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของหรือลงทุนคนเดียว  ควบคุมการดำเนินงานเองทั้งหมดคนเดียว  ตัวอย่างกิจการประเภทนี้ เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านเสริมสวย

2.กิจการห้างหุ้นส่วน  คือ กิจการที่มีบุคคลั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนและดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงาน ซึ่งธุรกิจประเภทนี้สืบต่อมาจากธุรกิจเจ้าของคนเดียว

3.บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่าๆกัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

4.บริษัทมหาชนจำกัด สหกรณ์ คือธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งและดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่มีความประสงค์อย่างเดียวกันร่วมกันจัดตั้ง ลงทุน ดำเนินการและเป็นเจ้าของร่วมกันด้วยความสมัครใจ

ธุรกิจการผลิต

การผลิต (Production) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบปัจจัยการผลิตให้เป็นการผลิต  ได้แก่ สินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การผลิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตและก่อให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจที่ทำหน้าที่ในการผลิตก็คือ ผู้ผลิตหรือหน่วยธุรกิจ ซึ่งมีอยู่หลานประเภท ได้แก่

 1. 1ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของคนเดียว เช่นเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า
 2. 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัท ผู้ผลิตเหล่านี้พยายามหาวิธีการผลิตให้เกิดผลผลิตมากที่สุดเท่า ที่จะทำได้ หรือพยายามทำการผลิตให้เสียต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อได้กำไรมากที่สุด

ธุรกิจค้าส่งมีอะไรบ้าง

ธุรกิจค้าส่ง คือ ธุรกิจที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ที่ซื้อ ที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อนำไปขายต่อให้แก่ผู้บริโภครายย่อย หรือเรียกว่าค้าปลีก

ประเภทของธุรกิจค้าส่ง

 1. 1.ร้านค้าส่ง (Merchant Wholesalers) ธุรกิจค้าส่งที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินค้าแบ่งเป็น  2  ประเภท   คือ
  • 1.ให้บริการเต็มรูปแบบ
  • 2.จำกัดการให้บริการ
 2. 2.ร้านค้าส่งเต็มรูปแบบ (Full Service Wholesalers) ให้บริการครบถ้วนตั้งแต่เก็บรักษาสินค้า พนักงานขาย   ให้สินเชื่อ   จัดส่ง   และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการ   ร้านค้าส่งประเภทนี้มีทั้งประเภทขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกโดยให้บริการเต็มรูปแบบและ ขายสินค้าอุตสาหกรรมให้กับโรงงานผลิต
 3. 3.ร้านค้าส่งจำกัดบริการ (Limited-Servive Wholesalers) เช่น ร้านค้าส่งประเภท ขายสินค้าเป็นเงินสดให้กับร้านค้าปลีก ขายและจัดส่งสินค้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ให้แก่ร้านค้าปลีก และผู้ประกอบการส่งแคตาล็อกไปยังร้านค้าปลีกและผู้ประกอบการต่าง ๆ
 4. 4.นายหน้าและตัวแทน (Broker and Agents) ไม่ครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินค้า แต่จะเป็นคนกลางทำหน้าที่ติดต่อให้มีการซื้อขายโดยได้รับค่านายหน้าเป็นผลตอบแทน

งานบริการมีอะไรบ้าง

การกระทำกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวก สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้

ตลาดมีกี่ประเภทธุรกิจ ขนาด ใหญ่

ประเภทของตลาดในระบบเศรษฐกิจ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1. 1.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
 2. 2.ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
  1. 2.1ตลาดการผูกขาด
   1. ในโครงสร้างตลาดแบบผูกขาดนั้น จะมีผู้ขายเพียงรายเดียวดังนั้น คือบริษัทเดียวจะควบคุมตลาดสินค้ากลุ่มเดียวกันทั้งหมด พวกเขาสามารถกำหนดราคาเท่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากมีอำนาจเหนือตลาด
  2. 2.2ตลาดผู้ขายน้อยราย
   1. ในตลาดผู้ขายน้อยรายจะมีเพียงไม่กี่บริษัทในตลาด ในขณะที่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนของบริษัท แต่ส่วนใหญ่จะมีไม่ต่ำกว่า 3 – 5 แห่ง ดังนั้นในกรณีนี้อำนาจของผู้ขายจะมีมากกว่าผู้ซื้อ เพราะผู้บริโภคมีตัวเลือกไม่มากนัก
  3. 2.3ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
   1. มีลักษณะคือ มีจำนวนผู้ขายมาก ปราศจากสิ่งกีดขวางผู้ผลิตรายใหม่ที่จะเข้ามาทำการผลิต, ไม่มีการรวมตัวกันของผู้ซื้อหรือผู้ขาย และสินค้าของผู้ผลิตแต่ละคนแตกต่างกัน ความแตกต่างนี้อาจเป็นได้ทั้งด้านรูปร่าง คุณภาพ หรือความรู้สึกของผู้บริโภค จากลักษณะเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายในตลาดมีอำนาจผูกขาดในสินค้าของตน

ข้อมูลกี่ประเภทการแบ่งขนาดธุรกิจ เล็ก กลาง ใหญ่

ข้อมูลสามารถแบ่งได้หลายลักษณะขึ้นกับว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่ง เช่น

 1. 1.แบ่งตามแหล่งที่มา ได้เป็น 2 ประเภท
  1. 1.1ข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data)คือข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่ผู้เก็บข้อมูลลงมือเก็บด้วยตนเองได้มา จากแหล่งกำเนิดที่แท้จริง เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง การทดสอบหรือการวัดจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง
  2. 1.2ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดที่ผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ สามารถนำมาเป็นข้อมูล โดยไม่ต้องลงมือเก็บรวบรวมเอง เช่น ข้อมูลจากระเบียนสะสม รายงานประจำปี สารานุกรม เอกสารเผยแพร่ เป็นต้น
 2. 2..แบ่งตามลักษณะของข้อมูล
  1. 2.1ข้อมูลเชิงปริมาณ ( Quantitative Data) คือข้อมูลที่วัดออกมาเป็นตัวเลข เช่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ ความถนัดด้านต่าง ๆ ที่วัดออกมาเป็นคะแนน คุณลักษณะด้านจิตพิสัย เช่นความสนใจ ความวิตกกังวล คุณลักษณะทางกายเช่น ส่วนสูง ความเร็วในการวิ่ง
  2. 2.2ข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือข้อมูลที่ไม่ได้วัดออกมาเป็นตัวเลขแต่จะแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งนั้น เช่น เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา สถานภาพสมรส อาชีพ ข้อความที่เป็นความคิดเห็น ผลการสังเกตที่เขียนในรูปบรรยาย
 3. 3.แบ่งตามสภาพของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ 3 ประเภทดังนี้
  1. 3.1ข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data) คือข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ชื่อสกุล อายุ เพศ อาชีพ ศาสนา เป็นต้น
  2. 3.2ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ( Environmental Data) คือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ลักษณะท้องถิ่นที่กลุ่มตัวอย่างอาศัย
  3. 3.3ข้อมูลพฤติกรรม ( Behavioral Data) คือข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวของกลุ่มตัวอย่าง เช่น คุณลักษณะด้านความสามารถสมอง ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ หรือการเรียน เช่น ความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ ความถนัด สติปัญญา ความสนใจ ความวิตกกังวล ดังนั้น ความรวดเร็วของข้อมูลจึงผูกพันกับเทคโนโลยีซึ่งมีหลายวิธี เช่นการใช้ไปรษณีย์อิเทคทรอนิกส์ การเชื่อมต่อกับระบบปลายทางเพื่อรับข้อมูล การใช้โทรสาร การใช้ระบบอ่านข้อมูลอัตโนมัติ

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 25 กรกฎาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top