Shipping คือ ชิปปิ้ง 6 หน้าที่ ชิปเปอร์ ออกของ

ชิปปิ้ง
Click to rate this post!
[Total: 1452 Average: 5]

shipping คือ

ตัวแทนออกของ  หรือ ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ  หรือ ชิปปิ้ง (Shipping)  หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเลหรือบริษัทขนส่งทางเครื่องบิน เพื่อนำสินค้านำเข้า หรือส่งออกไปต่างประเทศรวมถึงการจัดหาไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้า นำไปเข้าตู้และรถหัวลากตู้ฯ ไปถึงท่าเรือ Ship-ping คือ บริษัทที่มีเรือเดินทะเลเป็นของตนเอง รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับผู้ส่งออกว่ามีปริมาณสินค้าปริมาณเท่าไรจะเช่าเป็นตู้ หรือจะรวมกับสินค้าผู้ส่งออกรายอื่นในตู้ใดตู้หนึ่ง

 

shipping คือ
shipping คือ

หน้าที่อื่นๆ ชิปปิ้ง

  1. เป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร
  2. จัดทำใบขนสินค้าและเอกสารประกอบตามข้อมูลในเอกสาร ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากลูกค้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและระเบียบปฏิบัติพิธีการอย่างถูกต้องครบถ้วน ยื่นต่อกรมศุลกากร
  3. ให้ความรู้ ข้อมูล ตลอดจนคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
  4. รักษาผลประโยชน์และความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
  5. นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าใช้จ่ายในการออกของที่จ่ายแทนในนามของเจ้าของสินค้า
  6. เก็บรักษาสำเนาใบขนและเอกสาร (ย้อนหลังไป 5 ปี)

ปัจจุบันตัวแทนออกของ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 
  1. ตัวแทนออกของทั่วไป คือ บุคคลที่ยื่นคำขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของต่อกรมศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
  2. ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) คือตัวแทนออกของทั่วไป ที่มีความประสงค์จะยกระดับตนเองเพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับโลก โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กรมศุลกากรกำหนด ซึ่งตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรได้รับรองให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ จะสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยความสะดวกรวดเร็ว และได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรมากยิ่งขึ้น
 

การขออนุญาต ต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

 

“ตัวแทนออกของ” หมายความถึง ผู้รับมอบอำนาจจากผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก หรือผู้นำของผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายลำ เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

ในปีพ.ศ. 2549 กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ เพื่อยกระดับและส่งเสริม ให้ระบบตัวแทนออกของเป็นที่ยอมรับและเป็นมาตรฐานโลกอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การออกของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กรมศุลกากรจึงได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของตัวแทนออกของ หลักเกณฑ์การยื่นขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนออกของ และมีการควบคุมมาตรฐานของตัวแทนออกของ โดยตัวแทนออกของจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของ และกำหนดให้สมาคมที่เกี่ยวกับการออกของมีหน้าที่รับรองสมาชิก กำหนดจรรยาบรรณตัวแทนออกของ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของตามที่กรมศุลกากรรับรอง เผยแพร่นโยบาย ระเบียบ และประกาศของกรมศุลกากร ส่งเสริมความรู้ทางด้านศุลกากร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานศุลกากรแก่สมาชิก กำกับดูแลความประพฤติของสมาชิก ตักเตือนสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งต้องแจ้งการเปลี่ยนรายชื่อสมาชิกแก่กรมศุลกากรทราบทุกครั้ง ต่อมากรมศุลกากรได้มีปรับปรุงแก้ไขกฎหมายศุลกากรขึ้นทั้งฉบับเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับการศุลกากรในปัจจุบัน และมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2560 กรมศุลกากรจึงได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของเดิมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ มาใช้บังคับ

 

ที่มา:customs.go.th

Gantt Chart

Gantt Chart คือ ตัวอย่าง 7 วิธีทำ ดีเสีย โครงการ

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart
เลิกจ้างลาออก

หนังสือเลิกจ้าง 3 พ้นสภาพ เตือนพนักงาน บกพร่อง

หนังสือเลิกจ้าง หนังสือเตือนพนักงานบกพร่องในหน้าที่ การเลิกจ้าง คือ การเลิกจ้างหรือลาออก ไม่เหมือนกัน ความผิดร้ายแรงต่อนายจ้างหรือองค์กร เงินชดเชยแรงงานถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ดาวโหลดหนังสือเลิกจ้าง
สัปรด

สับปะรด 3 ประโยชน์สรรพคุณ รูป น้ำ ช่วยย่อย

สับปะรด ฤดูกาลของสับปะรด แหล่งที่ปลูกสับปะรดในไทย ประโยชน์และสรรพคุณ แนะนำสับปะรด 3 สายพันธุ์ พันธุสัปะรดที่ควรรู้จัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาคือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสับ ปะ รด แค่บางส่วน หากจะสรุปสั้นๆ สับ ปะ รด ให้คุณมากกว่าโทษก็คงพูดได้
ลาออก

ใบลาออก ล่าสุด 3 แบบฟอร์ม อสม ฟอร์ม ใบลาบริษัท

ใบลาออก ลาออกโดยไม่เขียนใบลาออก การเขียนจดหมายลาออก สิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับหลังลาออก ใบลาออกภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาออก
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สู้ชีวิต คิดบวก 7 สั้นๆ กินใจ พลังชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ประโยชน์ สำคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร สารสนเทศ องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คือ องค์ประกอบ กระบวนการทำงาน สารสนเทศ ความสำคัญของเทคโนโลยี มีอะไร
เงินปันผล

การจ่าย เงินปันผล 2 หุ้น หลักการ ขั้นตอน

เงินปันผล เรื่องน่ารู้ “เงินปันผล” การลงทุนที่คุ้มค่า สร้างกำไรได้ในอนาคต ความหมายของ “เงินปันผล” ที่มาของ “กำไรสะสม” การจ่ายเงินปันผล คืออะไร หุ้นปันผล ประโยชน์ของการจ่ายหุ้นปันผล ประโยชน์แก่บริษัทที่ถือหุ้น ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างประกาศจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด หลักการบันทึกบัญชี ต้องมีการตั้งสํารองตามกฎหมาย การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รูปแบบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรรมสรรพากร ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเข้าถือหุ้น
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง

Leave a Comment

Scroll to Top