วัดวรนาถบรรพต

0
74


เวลาเปิดบริการ 06.00 – 18.00
ตั้งอยู่จังหวัด นครสวรรค์

ไม่เพียงได้รับยกย่องจากกรมการศาสนา และมหาเถรสมาคมให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ.2509 เท่านั้น หากวัดแห่งนี้ยังมีความเก่าแก่และทรงคุณค่าอย่างยิ่งของจังหวัดนครสวรรค์ ตัววัดตั้งอยู่บนยอดเขาและเชิงเขากบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 185.50 เมตร จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าวัดนี้น่าจะสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1962 ในสมัยสุโขทัย โดยพญาบาลเมืองที่ได้สร้างเจดีย์ วิหาร ขุดตระพังเพื่อปลูกบัวถวายเป็นพุทธบูชา ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ในรามอาวาสเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่พระยารามผู้เป็นน้องที่ได้สิ้นพระชนม์ระหว่างทำศึกกับหัวเมืองฝ่ายใต้ ณ เมืองพระบางซึ่งปัจจุบันคือนครสวรรค์นั่นเอง ทั้งนี้การเดินทางขึ้นสู่วัด สามารถเดินขึ้นบันได จำนวน 437 ขั้น หรือใครที่ไม่อยากเหนื่อย สามารถนำรถขึ้นไปถึงได้โดยมีถนนลาดยางขึ้นสู่ยอดเขา

 

น่าชม

– เจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย รวมทั้งพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ยาวประมาณ 10 วาเศษ

– อุโบสถหลังเก่าซึ่งมีรูปปั้นตากบ-ยายเขียดที่หลวงพ่อทองสร้างไว้ด้านหน้า

– รอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขากบ เป็นรอยพระพุทธบาาทจำลองสมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ในวิหารเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ

– พระพุทธรูปหินปางนาคปรก ศิลปะสมัยเชียงแสน

– รูปหล่อพระหลวงพ่อทอง อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ประดิษฐานอยู่ในวิหารข้างเจดีย์ใหญ่ด้วย 

– บริเวณเนินเขาใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7, 9 และ 11 จาก กรุงเทพฯ ไปสู่จังหวัดในภาคเหนือ

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.