ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)

0
66


เวลาเปิดบริการ 08.00 – 18.00
ตั้งอยู่จังหวัด ปทุมธานี

ในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เดิมทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2460 ได้มีการโยกย้ายส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดจากเดิม ตั้งอยู่บนโคกชะพลูใต้ คลองบางทราย ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปตั้งอยู่ที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนราชการเหล่านี้ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด อนามัยจังหวัด จวนผู้ว่าราชการจังหวัด และแพขาว

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า) ไม่ปรากฏหลักฐานว่าก่อสร้างเมื่อใด แต่จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สมัยเดียวกับศาลจังหวัด และที่ว่าการอำเภอเมือง

ลักษณะรูปแบบศิลปกรรมของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ได้รับอิทธิพลศิลปะตะวันตก พื้นล่างยกสูงราว 1 เมตร ก่อผนังปิดใต้ถุนโดยรอบ ด้านหน้ามีมุขกลางซ้อนกัน 2 ชั้น มีปีกยื่นออกมาทั้ง 2 ข้าง ด้านหลังมุขเป็นตัวอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าของมุขและอาคารมีลูกกรงปูนปั้นเป็นแบบลูกมะหวดประดับขอบหน้าบันของมุขทำเป็นรูปโค้งประดับขอบด้วยลวดลายปูนปั้นแบบยุโรป ตรงกลางหน้าบันมีครุฑเป็นสัญลักษณ์ หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ ตรงปีกหน้ามุขและระเบียงอาคารทั้ง 2 ข้าง ระดับช่องลมประดับด้วยไม้ฉลุลาย ช่องลมช่องระบายอากาศเหนือประตูหน้าต่างเป็นไม้ฉลุลายเช่นกัน ประตูหน้าต่างเป็นบานไม้เปิดคู่

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษที่ 50 ง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 พื้นที่โบราณสถานประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับงบประมาณจากจังหวัดปทุมธานี ตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี ให้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า) ในวงเงิน 6595000 บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 สิ้นสุดวันที่ 28 เมษายน 2550

 

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้วัดภูหล่น
บทความถัดไปถ้ำฤาษีเขางู

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.