ปรัชญาในการบริหารการตลาด

0
126

การทำความเข้าใจถึงปรัชญาและแนวความคิดในการบริหารด้านการตลาดควรมีแนวความคิดเพี่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัย ที่ได้มีการจัดแบ่งออกเป็น 5 แนวความคิดคือ

1.แนวความคิดเน้นการผลิต คือ ผู้ผลิตให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิผลของการผลิตให้สินค้าที่ทำการผลิตออกมาได้มีจำนวนที่มากและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำเพื่อให้การจัดจำหน่ายสามารถจำหน่ายได้ในราคาต่ำ เพราะผู้บริโภคจะมีเกณฑ์การพิจารณาซื้อสินค้าจากราคาจำหน่ายมากกว่าคุณภาพหรือรูปแบบสินค้า

2.แนวคิดเน้นผลิตภัณฑ์ คือ เป็นช่วงต่อเนื่องมาจากแนวความคิดเน้นการผลิต เพราะเกิดผู้ผลิตหรือคู่แข่งทางการค้าที่มีจำนวนมาก ถึงแม้สินค้าที่ผู้ผลิตแต่ละรายไม่มีข้อแตกต่างด้านราคาขายมากนัก แต่ผู้บริโภคก็จะมองถึงเรื่องคุณภาพมากกว่า

3.แนวคิดเน้นการขาย คือ ขั้นตอนที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาสินค้าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องยอดขายตกต่ำไม่เป็นไปตามเป้า  ซึ่งจะเน้นที่การขายเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นและเป็นการเพิ่มยอดขายให้แก่เจ้าของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

4.แนวคิดเน้นการตลาด  คือ จะเป็นแนวคิดด้านการขายสินค้าได้ลดลง โดยเริ่มต้นศึกษาและคิดวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาปรับปรุงหรือผลิตสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคสูงสุดเพื่อผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรสูงสุดซึ่งถือว่าแนวคิดนี้เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการดำเนินธุรกิจทั่วไป

5.แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความเห็นว่าธุรกิจมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผลกำไรเพียงเท่านั้นซึ่งไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกเสมอไปเพราะการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดสามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมได้เช่นกันซึ่งอาจจะส่งผลระยะยาว ปัจจุบันผู้บริหารการตลาดควรตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่งผลกับสังคมและต้องสอดคล้องกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และจุดมุ่งหมายขององค์กร

การตลาดมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อองค์กร ซึ่งในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่าหากธุรกิจใดๆนั้นไม่มีการวางแผนการตลาดหรือการการโปรโมทอย่างจริงจังก็จะทำให้เป็นจุดอ่อนและกิจการอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นๆก็จะไม่เป็นที่รู้จักในสังคม

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.