เอกสารประกอบการบัญทึกบัญชี

0
166

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

รายการค้า

การดําเนินงานทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายสินค้าหรือบริการมีรายการที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจํานวนมาก เช่น การซื้อสินค้าไว้เพื่อขาย การติดต่อหาลูกค้า การรับรองลูกค้า การสอบถามราคาสินค้า เป็นตน ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีบางรายการที่ไม่อาจนํามาบันทึกบัญชี และมีบางรายการที่จะต้องนํามาบันทึกบัญชีซึ่งเราจะเรียกว่า รายการธุรกิจ หรือรายการค้า

shutterstock_181817519

รายการค้า หมายถึง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของเจ้าของกิจการ รวมถึง รายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อวัตถุดิบ การขายสินค้า การให้บริการ โดยการรับจ้างต่างๆ การจ่ายค่าใช้จ่าย การรับชําระหนี้ และจ่ายชําระหนี้ เป็นต้น

ดังนั้น รายการค้า จึงหมายถึง รายการของการดําเนินงานทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสมการบัญชี ซึ่งก็คือ ทําให้สินทรัพยหนี้สิน และส่วนของเจ้าของมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รายการต่างๆ ได้แก่

เจ้าของกิจการนําเงินสดมาลงทุน
ซื้อสินค้าเป็นเงินสด
รับชําระหนี้จากลูกหนี้
จ่ายค่าโทรศัพท์

สําหรับรายการดําเนินงานทางธุรกิจที่ไม่ มีผลกระทบต่อสมการบัญชี จึงไม่ถือว่าเป็นรายการค้า เช่น

การเปลี่ยนแปลงอัตราการให้สินเชื่อ
การแสดงการสาธิตสินค้า
การแจ้งใบเสนอราคาต่อลูกค้า

ดังนั้น ผู้บันทึกบัญชีจึงต้องทำการวิเคราะห์รายการดําเนินการทางธุรกิจนั้นๆ ว่ามีผลต่อสมการบัญชีหรือไม่ ซึ่งรายการดําเนินการทางธุรกิจ จะอยู่ในรูปของเอกสารซึ่งใช้ประกอบการบันทึกบัญชี เรียกว่า เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี คือ บันทึกหนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการในบัญชีซึ่งเราสามาถที่จะแยกออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยบุคคลภายนอก

2. เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยกิจการเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก

3. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยกิจการเพื่อใช้ในกิจการ

พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.