แบบฟอร์มการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดและหนังสือบริคณห์สนธิ

0
3599

แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด ( แบบ บอจ.1 )

แบบ บอจ บอจ1-2

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj1.pdf

 

แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ( ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน )

แบบคำรับรอง

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_bj_certify.pdf

 

หนังสือบริคณห์สนธิ ( แบบ บอจ.2 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj2.pdf

 

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง ( แบบ บอจ.3 )

บอจ.3-1 บอจ.3-2

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj3.pdf

 

กรรมการเข้าใหม่ ( แบบ ก. )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_k.pdf

 

รายละเอียดวัตถุประสงค์ ( แบบ ว. )

แบบ-ว

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v.pdf

 

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( แบบ บอจ.5 )

บอจ5

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj5.pdf

 

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม ( แบบ ว. 1 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v1.pdf

 

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ ( แบบ ว. 2 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v2.pdf

 

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ( แบบ ว. 3 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v3.pdf

 

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม ( แบบ ว. 4 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v4.pdf

 

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ( แบบ ว. 5 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v5.pdf

 

รายงานการประชุมตั้งบริษัท

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/from_meeting_new.pdf

 

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ-1 ข้อบังคับ-2

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/from_meeting2_new.pdf

 

หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/sharepayment.pdf

 

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษํท

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_ssch1.pdf

 

หนังสือมอบอำนาจ ( บริษัทจำกัด )

หนังสือมอบอำนาจ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_bj_powner.pdf

 

ตัวอย่างรายชื่อผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/list.pdf

 

♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣ Thanks You ♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.