รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร

0
148

shutterstock_158686625

กิจการจะต้องจัดทำเอกสารใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีที่มีลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติรายการ โดยจัดทำใบสำคัญรับประกอบการลงรายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ทุกรายการ

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.