Gantt Chart คือ 2 การควบคุมโครงการ Bar Chart Pert เครื่องมือ ใน การ วางแผน

Click to rate this post!
[Total: 613 Average: 5]

Gantt Chart คือ

 

Gantt Chart คือ

แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)
แผนภูมิแกนต์ เป็นแผนภูมิที่มีการระบุหัวข้อกิจกรรม หรือการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหนึ่ง
ช่วงเวลาของการวางแผนงาน ซึ่งจะมีการแสดงระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมให้อยู่ในรูปของเส้นแถบ (Bar)
แนวนอน

เมื่อไรจึงจะใช้แผนภูมิแกนต์

1. เมื่อต้องการวางแผนกิจกรรมการทํางานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัตินาน และคาดว่าจะมีความซับซ้อน
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม

2. เมื่อต้องการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานเทียบกับเวลาที่ได้วางแผนเอาไว้

3. เมื่อต้องการดูว่าในการดําเนินโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องทําในช่วงเวลาเดียวกัน

4. เมื่อต้องการจัดลําดับขั้นตอนการทํางาน

 

ก่อนที่จะลงมือสร้างแผนภูมิแกนต์ควรมีการแยกย่อยงานในโครงการเพื่อได้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการ
นําไปสร้าง โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้

1. แยกย่อยแผนงานของโครงการออกเป็นกิจกรรมหรืองานย่อย ๆ เพื่อให้เหมาะต่อการจัดการในเรื่อง
ของเวลา งบประมาณ และความสามารถในการทําให้เสร็จทันเวลาที่กําหนดไว้

2. พิจารณาว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมหรืองานของโครงการ

3. เมื่อได้ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแล้ว ให้ตกลงกันถึงเนื้องาน ระยะเวลา (อาจกําหนดวันส่งงาน)
และงบประมาณ

4. จากนั้นให้พิจารณาดูภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งว่าสิ่งที่ตกลงกันไว้นั้นยังคงอยู่ในกรอบที่ได้ถูกกําหนดมา
ตั้งแต่ตอนแรกหรือไม่

ตัวอย่างกิจกรรมและระยะเวลาในการสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนการลืมปิดไฟ

แจ้งเตือนการลืมปิดไฟ

เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์โครงการข้างต้น จึงลงมือสร้างแผนภูมิแกนต์

วิธีการสร้าง

1. สร้างตารางที่แถว (Row) ด้านบนสุดของตารางแบ่งเป็นช่องของเวลา อาจใช้เป็นชั่วโมง วัน เดือนหรือ
ปี ขึ้นอยู่กับวางแผนกิจกรรมว่าจะมีรายละเอียดเพียงใด กําหนดระยะห่างของเวลาตามเวลาในการ
ดําเนินงาน

2. ในสดมภ์ (Column) ด้านซ้ายสุดของตารางให้บันทึกกิจกรรมหรืองานตามลําดับขั้นตอนก่อนหลังใน
การปฎิบัติในช่วงระยะเวลาของโครงการ

3. ในสดมภ์ด้านขวาสุดของตารางอาจใส่ชื่อผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมที่ตกลงกันไว้

4. เมื่อได้กิจกรรมและระยะเวลาแล้ว จึงระบุระยะเวลาในการวางแผน (Plan) โดยเริ่มจากกิจกรรมหรือ
งานแรกก่อน ให้กําหนดวันเริ่มงานและระบุระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยการวาดรูปสี่เหลี่ยมหรือ
ลากเส้นแนวนอนลงในช่องถัดจากงานที่เริ่มทําวันแรก แล้วขยายสี่เหลี่ยมหรือเส้นออกไปทางขวามือ
ตามระยะเวลาปฏิบัติงานนั้น ๆ

5. ในกรณีที่กิจกรรมหรืองานต่อไปจะเริ่มได้เมื่อกิจกรรมแรกสิ้นสุดก่อนนั้น ให้วาดสี่เหลี่ยมหรือลากเส้น
แนวนอนของกิจกรรมที่สองต่อจากจุดสิ้นสุดของกิจกรรมแรก และอาจวาดลูกศรเชื่อมระหว่าง
จุดสิ้นสุดของกิจกรรมแรกกับจุดเริ่มต้นของกิจกรรมที่สองด้วย

6. ในการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการดําเนินการจริงอาจให้วาดเส้นหนาทึบลงกลาง
ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงว่างานได้ดําเนินไปถึงขั้นไหนแล้วหรือลากเส้นแนวนอนที่มีลักษณะแตกต่างจาก
เส้นที่ใช้วางแผน เช่น ใช้เส้นประหรือสีที่แตกต่าง

7. อาจใช้การลากเส้นประในแนวตั้งเพื่อแสดงวันหรือเวลาที่งานกําลังดําเนินอยู่ในปัจจุบัน หรือการทํา
เครื่องหมายเน้นให้เห็นงานที่ควรจะเสร็จก่อนหน้านี้ แต่ยังทําไม่เสร็จ

8. ในการทําแผนภูมิแกนต์ อาจทําในลักษณะย้อนหลัง โดยเริ่มจากกําหนดเวลาที่ต้องเสร็จสิ้นโครงการ
ว่ามีเวลาอยู่เท่าใด จึงนําเวลาย้อนกลับมาเพื่อดูความเป็นไปได้ในการทําโครงงานนี้ที่ใช้วางแผนในการ
ดําเนินการในแต่ละกิจกรรม

 

ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์การปฏิบัติงานสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนการลืมปิดไฟ

อุปกรณ์แจ้งเตือนการลืมปิดไฟ

 

ที่มา:

http://designtechnology.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/83/2019/01/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-gantt-chart.pdf


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2021

Leave a Comment

Scroll to Top