8 วิธีทำ Gantt Chart คือ ตัวอย่าง ดีเสีย โครงการ

Gantt Chart
Click to rate this post!
[Total: 7348 Average: 5]
Gantt Chart คือ
Gantt Chart คือ

Gantt Chart คือ

แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)
แผนภูมิแกนต์ คือ แผนภูมิที่มีการระบุหัวข้อกิจกรรม หรือการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหนึ่งช่วงเวลาของการวางแผนงาน ซึ่งจะมีการแสดงระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมให้อยู่ในรูปของเส้นแถบ (Bar) แนวนอน

เมื่อไรจึงจะใช้แผนภูมิแกนต์

 1. เมื่อต้องการวางแผนกิจกรรมการทํางานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัตินาน และคาดว่าจะมีความซับซ้อน
  เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม
 2. เมื่อต้องการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานเทียบกับเวลาที่ได้วางแผนเอาไว้
 3. เมื่อต้องการดูว่าในการดําเนินโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องทําในช่วงเวลาเดียวกัน
 4. เมื่อต้องการจัดลําดับขั้นตอนการทํางาน

ก่อนที่จะลงมือสร้างแผนภูมิแกนต์ควรมีการแยกย่อยงานในโครงการเพื่อได้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการ
นําไปสร้าง โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้

 1. แยกย่อยแผนงานของโครงการออกเป็นกิจกรรมหรืองานย่อย ๆ เพื่อให้เหมาะต่อการจัดการในเรื่อง
  ของเวลา งบประมาณ และความสามารถในการทําให้เสร็จทันเวลาที่กําหนดไว้
 2. พิจารณาว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมหรืองานของโครงการ
 3. เมื่อได้ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแล้ว ให้ตกลงกันถึงเนื้องาน ระยะเวลา (อาจกําหนดวันส่งงาน)
  และงบประมาณ
 4. จากนั้นให้พิจารณาดูภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งว่าสิ่งที่ตกลงกันไว้นั้นยังคงอยู่ในกรอบที่ได้ถูกกําหนดมา
  ตั้งแต่ตอนแรกหรือไม่

ตัวอย่างกิจกรรมและระยะเวลาในการสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนการลืมปิดไฟ

แจ้งเตือนการลืมปิดไฟ

เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์โครงการข้างต้น จึงลงมือสร้างแผนภูมิแกนต์

วิธีการสร้างแผนภูมิแกนต์

 1. สร้างตารางที่แถว (Row) ด้านบนสุดของตารางแบ่งเป็นช่องของเวลา อาจใช้เป็นชั่วโมง วัน เดือนหรือ
  ปี ขึ้นอยู่กับวางแผนกิจกรรมว่าจะมีรายละเอียดเพียงใด กําหนดระยะห่างของเวลาตามเวลาในการ
  ดําเนินงาน
 2. ในสดมภ์ (Column) ด้านซ้ายสุดของตารางให้บันทึกกิจกรรมหรืองานตามลําดับขั้นตอนก่อนหลังใน
  การปฎิบัติในช่วงระยะเวลาของโครงการ
 3. ในสดมภ์ด้านขวาสุดของตารางอาจใส่ชื่อผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมที่ตกลงกันไว้
 4. เมื่อได้กิจกรรมและระยะเวลาแล้ว จึงระบุระยะเวลาในการวางแผน (Plan) โดยเริ่มจากกิจกรรมหรือ
  งานแรกก่อน ให้กําหนดวันเริ่มงานและระบุระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยการวาดรูปสี่เหลี่ยมหรือ
  ลากเส้นแนวนอนลงในช่องถัดจากงานที่เริ่มทําวันแรก แล้วขยายสี่เหลี่ยมหรือเส้นออกไปทางขวามือ
  ตามระยะเวลาปฏิบัติงานนั้น ๆ
 5. ในกรณีที่กิจกรรมหรืองานต่อไปจะเริ่มได้เมื่อกิจกรรมแรกสิ้นสุดก่อนนั้น ให้วาดสี่เหลี่ยมหรือลากเส้น
  แนวนอนของกิจกรรมที่สองต่อจากจุดสิ้นสุดของกิจกรรมแรก และอาจวาดลูกศรเชื่อมระหว่าง
  จุดสิ้นสุดของกิจกรรมแรกกับจุดเริ่มต้นของกิจกรรมที่สองด้วย
 6. ในการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการดําเนินการจริงอาจให้วาดเส้นหนาทึบลงกลาง
  ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงว่างานได้ดําเนินไปถึงขั้นไหนแล้วหรือลากเส้นแนวนอนที่มีลักษณะแตกต่างจาก
  เส้นที่ใช้วางแผน เช่น ใช้เส้นประหรือสีที่แตกต่าง
 7. อาจใช้การลากเส้นประในแนวตั้งเพื่อแสดงวันหรือเวลาที่งานกําลังดําเนินอยู่ในปัจจุบัน หรือการทํา
  เครื่องหมายเน้นให้เห็นงานที่ควรจะเสร็จก่อนหน้านี้ แต่ยังทําไม่เสร็จ
 8. ในการทําแผนภูมิแกนต์ อาจทําในลักษณะย้อนหลัง โดยเริ่มจากกําหนดเวลาที่ต้องเสร็จสิ้นโครงการ
  ว่ามีเวลาอยู่เท่าใด จึงนําเวลาย้อนกลับมาเพื่อดูความเป็นไปได้ในการทําโครงงานนี้ที่ใช้วางแผนในการ
  ดําเนินการในแต่ละกิจกรรม

ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์การปฏิบัติงานสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนการลืมปิดไฟ

อุปกรณ์แจ้งเตือนการลืมปิดไฟ

gantt chart
gantt chart

คำค้น : คือ ตัวอย่าง template excel templates template คือ อะไร template excel excel template โครงการ คืออะไร excel template ตัวอย่าง วิธี ทํา online excel ฟรี online example google sheets example แบบฟอร์ม google sheet examples excel examples of a project management project management with project management free for project management ตาราง free แผนภูมิ ตัวอย่าง งาน วิจัย free online google sheets template online free template google sheets online free free online free online ตัวอย่าง ธุรกิจ online free google sheet google sheets template powerpoint google sheet template การ ทํา excel template free

ที่มา:

http://designtechnology.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/83/2019/01/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-gantt-chart.pdf


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top