ERP

ERP คือ โปรแกรม 5 ระบบ มีอะไรบ้าง Meaning Ber

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ERP คือ

E R P ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning คือ ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ปัจจุบัน E R P มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป E R P ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์มาตรฐาน สามารถได้รับการติดตั้งและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย E R P Software มีหน้าที่รวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น
1. งานวางแผนงบประมาณ(Budget Planning)
2. งานผลิต (Production)
3. งานพัสดุ (Material Management)
4. งานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)
5. งานบัญชีการเงิน (Accounting/Finance)

แล้วเชื่อมโยงส่วนงานต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลเดียวกัน มีการใช้กระบวนการที่เป็ นมาตรฐานร่วมกัน (Standardized Common Processes) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการทำงานกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้สามารถใช้ข้อมูลเดียวกันสามารถร่วมกันทั้งองค์กรได้

ลักษณะการทำงานแบบเรียลไทม์ และ E R P Software ได้รับการออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ (Best Practice) คือมีการกำหนดในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจ ที่มีการทดสอบ และสำรวจมาแล้วว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ไว้ในตัวของ E R P Software โดยที่ E R P Software จะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรได้¹

 

ที่มา:https://www.su.ac.th/th/su_e r p/pdf/SU_%20E R P_01_Oct_V_4.pdf

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

อริยสัจ

อริยสัจ 4 คือ ตัวอย่าง แก้ปัญหา ชีวิต ประโยชน์

อริยสัจ 4 อริยสัจ 4 คือ อริยสัจ 4 มีอะไรบ้าง อริยสัจ 4 ตัวอย่าง วิธีคิดแบบอริยสัจ อริยสัจ 4 ได้แก่ อริยสัจ 4 หมายถึง อริยสัจ 4 ทุกข์ อริยสัจ 4 ใน-ชีวิต-ประ-จํา-วัน อริยสัจ 4 สรุป อริยสัจ 4 ตัวอย่าง อริยสัจ 4 นิโรธ คือ อริยสัจ 4 มรรค คือ
business model

Business Model 3 ธุรกิจ กี่ประเภท วิธี ทํา

business model คืออะไร business model มีอะไรบ้าง การเขียน business model business model ตัวอย่างธุรกิจ Types of business model business model ร้านอาหาร business model canvas ตัวอย่างธุรกิจ ตัวอย่าง business model canvas ภาษาไทย

มีเกมส์จับคู่ภาพเหมือนที่เน้นความสนุกหรือความซับซ้อนในการเล่นมากกว่ากันหรือไม่?

ประเภทของเกม 9 ประเภท จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเกม ตัวอย่างแผนการสอนโดยใช้เกม ประโยชน์ของการเล่นเกมการศึกษา ลักษณะของเกมมีอะไรบ้าง เทคนิคการใช้เกมประกอบการสอน ความหมายของเกมออนไลน์ จงบอกขอบข่ายของเกมมา 3 ข้อ ออนไลน์
มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ประการ คือ มงคลสูตร มงคลสูตรคําฉันท์

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ

มีแบบจำลองสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการปลูกผักในเกมหรือไม่?

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบต่อการเกษตร สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการผลิตพืช ผลกระทบต่อการเกษตรมีอะไรบ้าง สภาพอากาศ กับ การเกษตร การเปลี่ยนแปลง ภูมิ อากาศ ต่อ การเกษตร ภูมิอากาศที่เหมาะแก่การเพาะปลูก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างวิทยาศาสตร์ ป.1 หลักสูตรใหม่ ใกล้ฉัน ออนไลน์
เครื่องรางฮ่องกงการเงิน

เครื่องรางฮ่องกง 7 การเงิน ความรัก ด้ายแดง

เครื่องรางฮ่องกง มีอะไรบ้าง เครื่องราง ฮ่องกง Pantip เครื่องราง ฮ่องกง ความรัก เครื่องรางฮ่องกง ราคา เครื่องรางไต้หวัน ของฝากฮ่องกง กังหัน ฮ่องกง ด้ายแดง ฮ่องกง
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel
ฐานภาษี

ฐานภาษี นิติบุคคล อัตราภาษี ธรรมดา คืออะไร

ฐานภาษี ความหมายของคำว่าฐานภาษี ฐานภาษี ฐานภาษีแบ่งได้เป็นฐานภาษีของสินทรัพย์กับฐานภาษีของหนี้สิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

Leave a Comment

Scroll to Top