ใบเสนอราคา (Excel)

ใบเสนอราคา (Non-VAT) (Excel)

ใบวางบิล (Excel)

ใบสำคัญรับเงิน (Excel)

ใบสำคัญรับเงิน (Word)

ใบสำคัญจ่ายเงิน (Excel)

ใบสำคัญจ่ายเงิน แบบครึ่งA4 (Excel)

ใบสำคัญทั่วไป (Excel)

ใบสั่งงาน (Excel)

ใบรับ-ส่งเอกสาร (Excel)

ใบรับ/ส่งคืนบัญชีเอกสารหลักฐาน (Excel)

ใบรับเงิน , ใบสำคัญรับเงิน , ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (Excel)

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (Word)

ใบส่งสินค้า (Excel)

ใบส่งสินค้า (Non-VAT) (Excel)

ใบสั่งซื้อ แบบที่ 1 (Excel)

ใบสั่งซื้อ แบบที่ 2 (Excel)

ใบสั่งซื้อสินค้า (Non-VAT) (Excel)

หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย / รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย-แบบเต็มหน้าA4 (Excel)
หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย-แบบครึ่งA4 (Excel)
หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย-แบบครึ่งA4 (PDF)
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

แบบฟอร์มบิลต่างๆ และรายงาน

เอกสารเกี่ยวใบแจ้งหนี้ วางบิล รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้า ฯลฯ

(ธุรกิจบริการ)-ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล , ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Excel)
(ธุรกิจบริการ)-ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน แบบครึ่งA4 (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จ (เอกสารออกเป็นชุด) (Excel)
(ธุรกิจผลิต-ซื้อ-ขาย)-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (Excel)
ใบกำกับภาษี (Excel)
ใบแจ้งหนี้ (Excel)
ใบแจ้งหนี้ (Non-VAT) (Excel)
ใบเสร็จรับเงิน (Excel)
ใบเสร็จรับเงิน (Non-VAT) (Excel)
(ทุกธุรกิจ)-บิลเงินสด (Excel)
ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี (Excel)
ใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี (Excel)
รายงานภาษีซื้อ (Excel) (ตัวอย่าง) รายงานภาษีซื้อ (Excel)
รายงานภาษีขาย (Excel) (ตัวอย่าง) รายงานภาษีขาย (Excel)
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Excel)
รายงานเงินสดรับ-จ่าย (ร้านบุคคลธรรมดา)

ไฟล์เกี่ยวกับค่าจ้าง

คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด ฯลฯ

ฟอร์มใบสมัครงาน (Word)
Slip เงินเดือน แบบที่ 1 (Excel)
Slip เงินเดือน แบบที่ 2 (Excel)
บัญชีคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด (Excel)
ทะเบียนลูกจ้าง (Excel)
ใบสรุปการจ่ายเงินเดือน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (Word)
โบว์ชัวร์ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (PDF)
การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย
แบบฟอร์มการเปลี่ยนสถานพยาบาล
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2562
แบบฟอร์มตรวจนับเงินสด (Excel)
ใบเคลียร์เงินทดรองจ่าย (Excel)
แบบนำส่งเงินสมทบ (Excel)
สปส. 1-01 แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง
สปส. 1-02 แบบนำส่งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
สปส. 1-03 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
สปส. 1-04 แบบขึ้นนำส่งข้อมูลด้วยสื่อ
สปส. 1-05 คำขอยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์
สปส. 1-10 แบบนำส่งเงินสมทบ
สปส. 6-09 แบบแจ้งออกพนักงาน
สปส. 9-02 แบบเปลี่ยนสถานพยาบาล
หนังสือมอบอำนาจ-ประกันสังคม

หนังสือและสัญญาต่างๆ

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สัญญากู้ยิมเงิน สัญญาจ้างงาน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าต่างๆ หนังสือมอบอำนาจ ฯลฯ

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (Word)
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (PDF)
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์ (Word)
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์ (PDF)
สัญญากู้ยืมเงิน (Word)
สัญญาจ้างแรงงาน (Word)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง (Word)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (Word)
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า (Word)
สัญญาจ้างเหมาแบบทั่วไป (Word)
สัญญาเช่ารถยนต์ (Word)
สัญญาซื้อขายรถยนต์ (Word)
สัญญาเช่าอาคาร (Word)
หนังสือบมอบอำนาจ-สรรพากร (PDF)
หนังสือบมอบอำนาจ-ประกันสังคม (PDF)
แบบแสดงรายการภาษี

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

แบบคำขอสำหรับแบบแสดงรายการภาษี

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

แบบคำขอสำหรับแบบแสดงรายการภาษี

(Visited 128 times, 1 visits today)