พลาด 1 งาน Data Analytics คือ ทำอะไรเรียนที่ไหนเกี่ยวกับ

Data Analytics
Click to rate this post!
[Total: 2202 Average: 5]

data analytics

Data-Analytics คือ ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในที่ต่างๆ และในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เข่น การวิเคราะห์หาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากข้อมูลการซึ้อสินค้า การวิเคราะห์ผลประกอบการทางการตลาด การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโรคจากข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น ในปัจจุบันข้อมูลนั้นมีอยู่มหาศาล Data Analyitcs จึงนำว่าเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นอย่างมากในทุกองค์กร ในรายวิชานี้ จะมีการบรรยายถึงหลักการพื้นฐานของการทำ Data-Analytics เช่นการจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Data Cleaning) การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Exploring) การวิเคราะห์ประมวลผล (Data Processing) และการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) ผ่านการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เช่น Microsoft Excel และ Power BI ¹

Data-Analytics เรียนที่ไหน

หลักสูตร สาขา Data Science ตามมหาวิทยาลัย

Data Analysis คืองานอะไร

ศึกษาข้อมูล > ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล > คำนึงถึงผลสัพธ์ > ตั้งสมมติฐานความน่าจะเป็น > ค้นคว้าวิธีจากข้อมูล > ออกแบบขั้นตอนกระบวนการ > พิสูจน์ผลลัพธ์ > ออกรายงาน > สื่อสารข้อมูลในรายงาน

 

1.ที่มา mahidol.ac.th


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2023

Leave a Comment

Scroll to Top