ปก ระบบการศึกษาในประเทศไทย

ระบบการศึกษาในประเทศไทย

Click to rate this post!
[Total: 29 Average: 5]

ระบบการศึกษาในประเทศไทย

ระบบการศึกษาในประเทศไทยมีลักษณะเป็นระบบที่รวมการศึกษาทั้งส่วนพื้นฐานและสูงกว่า โดยมีระดับการศึกษาหลักที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับหลักคือ การศึกษาพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาที่ระดับอุดมศึกษา (ระดับอุดมศึกษาและระดับการศึกษาเชิงวิชาชีพ)

ระบบการศึกษาในประเทศไทย 01

การศึกษาพื้นฐาน

 • การศึกษาพื้นฐานแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา (ระยะเวลา 6 ปี) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระยะเวลา 3 ปี)
 • การศึกษาพื้นฐานเป็นสิ่งที่บังคับให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภายใต้กฎหมาย โดยรวมมาตรฐานของการสอนและหลักสูตรที่ได้รับการกำหนดไว้

การศึกษามัธยมศึกษา

 • การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ระยะเวลา 3 ปี) เป็นระดับการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ทั่วไปและมีรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือระดับการศึกษาเชิงวิชาชีพ

การศึกษาที่ระดับอุดมศึกษาและการศึกษาเชิงวิชาชีพ

 • การศึกษาที่ระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับสูง และมีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านการวิจัย
 • การศึกษาเชิงวิชาชีพ เน้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานและอาชีพในสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ กฎหมาย ศิลปกรรม การออกแบบ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

ระบบการศึกษาในประเทศไทยเน้นการทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการสอบ และมีการบังคับให้ผู้เรียนเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

ระบบ การศึกษาของไทยมี 3 รูป แบบ

ในปัจจุบัน ระบบการศึกษาของประเทศไทยมีการแบ่งเป็นรูปแบบหลักๆ 3 รูปแบบดังนี้

 1. การศึกษาพื้นฐาน (Basic Education)
  • ประถมศึกษา (Primary Education) ระยะเวลา 6 ปี (ชั้นประถมศึกษา 1-6)
  • มัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary Education) ระยะเวลา 3 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3)
 2. การศึกษามัธยมศึกษา (Secondary Education)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Education) ระยะเวลา 3 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6)
 3. การศึกษาที่ระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเชิงวิชาชีพ (Higher Education or Vocational Education)
  • การศึกษาที่ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) เป็นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับสูง ซึ่งสามารถเลือกเรียนตามสาขาที่ต้องการ
  • การศึกษาเชิงวิชาชีพ (Vocational Education) เน้นการศึกษาในสาขาอาชีพและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาชีพเทคนิค การศึกษาสากล การอาชีพทางการแพทย์ ฯลฯ

3 ระบบการศึกษาของไทย

รูปแบบเหล่านี้อยู่ภายใต้กรอบแนวทางที่ได้รับการกำหนดจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีการกำหนดหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับเพื่อให้ครอบคลุมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระยะเวลาและระดับการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในแต่ละระดับ

ปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ระบบการศึกษาของประเทศไทยยังพบเจอกับหลายปัญหาที่ต้องการการแก้ไขและพัฒนา เราสามารถกล่าวถึงบางปัญหาที่พบบ่อยได้ดังนี้

 1. ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา ปัญหานี้เกิดจากความแตกต่างระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่และระบบการศึกษาของท้องถิ่นที่ไม่สม่ำเสมอ สถานศึกษาในพื้นที่ชานเมืองหรือภูมิภาคต่างๆ อาจมีความสะดวกและคุณภาพการศึกษาที่ดีกว่าสถานศึกษาในพื้นที่ชานเมืองหรือภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้มีความเสมอภาคทางการศึกษาไม่เท่าเทียมทั่วประเทศ

 2. ระบบการศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน บางครั้งมีความแตกต่างระหว่างเนื้อหาการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เป็นทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงที่มีอยู่ในสถานศึกษา อาจเกิดจากการไม่สอดคล้องกันระหว่างหลักสูตรที่สถานศึกษาใช้กับความต้องการและความเหมาะสมของตลาดแรงงาน

 3. ครูและการสอน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับครูและกระบวนการสอนมีหลายด้าน บางครูอาจขาดทักษะการสอนที่เหมาะสม หรือไม่มีความเข้าใจในการนำเทคนิคการสอนที่เป็นมาตรฐานไปใช้จริง นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ไม่คำนึงถึงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนักเรียน

 4. ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันส่งผลให้มีความแตกต่างในการเข้าถึงการศึกษา ผู้น้อยที่มีทรัพยากรเศรษฐกิจมากมักมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น ในขณะที่ผู้มากที่มีทรัพยากรน้อย อาจไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงได้

 5. การประเมินแบบทฤษฎี การประเมินผลการเรียนรู้ในระบบการศึกษาไทยยังใช้วิธีการประเมินแบบทฤษฎีโดยเน้นการสอบเขียนหรือการทดสอบแบบปลายภาค ซึ่งอาจไม่สามารถวัดความรู้และทักษะอื่นๆ ที่สำคัญได้อย่างเต็มที่ และอาจส่งผลให้การสอบสร้างความเครียดและการแข่งขันที่ไม่จำเป็น

ปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบัน

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ประเทศไทยได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาในหลายด้าน เช่น การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและชีวิตในสังคม การสนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของครู การส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา และการสร้างวัฒนธรรมการประเมินที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

อธิบายระดับชั้นของการศึกษาไทย

ระบบการศึกษาในประเทศไทยมีระดับชั้นการศึกษาหลักที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้

 1. การศึกษาพื้นฐาน (Basic Education)

  • ระดับประถมศึกษา (Primary Education) เป็นระดับการศึกษาพื้นฐานแรกที่เด็กไทยเข้ารับการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในระดับนี้คือ 6 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 1 จนถึงชั้นประถมศึกษา 6

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary Education) เป็นระดับที่มาถัดจากระดับประถมศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในระดับนี้คือ 3 ปี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3

 2. การศึกษามัธยมศึกษา (Secondary Education)

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Education) เป็นระดับที่มาถัดจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาการศึกษาในระดับนี้คือ 3 ปี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6
 3. การศึกษาที่ระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเชิงวิชาชีพ (Higher Education or Vocational Education)

  • การศึกษาที่ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) เป็นระดับการศึกษาสูงที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทางสูงเสนอ ในระดับนี้มีหลักสูตรปริญญาตรี (บัณฑิตศึกษา) และหลักสูตรปริญญาโท (โทศาสตร์มหาบัณฑิต)

  • การศึกษาเชิงวิชาชีพ (Vocational Education) เป็นระดับการศึกษาที่เน้นการศึกษาในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถเรียนได้ทั้งในสถาบันการศึกษาเชิงวิชาชีพและมหาวิทยาลัยทางเลือก

แต่ละระดับการศึกษานี้มีลักษณะการเรียนรู้และหลักสูตรที่เหมาะสมตามวัยและระดับความสามารถของนักเรียนหรือนักศึกษาในแต่ละระดับ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

อริยสัจ

อริยสัจ 4 คือ ตัวอย่าง แก้ปัญหา ชีวิต ประโยชน์

อริยสัจ 4 อริยสัจ 4 คือ อริยสัจ 4 มีอะไรบ้าง อริยสัจ 4 ตัวอย่าง วิธีคิดแบบอริยสัจ อริยสัจ 4 ได้แก่ อริยสัจ 4 หมายถึง อริยสัจ 4 ทุกข์ อริยสัจ 4 ใน-ชีวิต-ประ-จํา-วัน อริยสัจ 4 สรุป อริยสัจ 4 ตัวอย่าง อริยสัจ 4 นิโรธ คือ อริยสัจ 4 มรรค คือ
โลกธรรม

โลกธรรม 8 แปด มีอะไรบ้าง ธรรมะ เตือนใจ เรื่องใด

โลกธรรม 8 โลกธรรม คู่ที่ 1 ได้ลาภ-เสื่อมลาภ โลกธรรม คู่ที่ 2 ได้ยศ-เสื่อมยศ โลกธรรม คู่ที่ 3 ได้รับสรรเสริญ-ถูกนินทา โลกธรรม คู่ที่ 4 ได้สุข-ได้ทุกข์ โลกธรรม 8 มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร เมื่อถูกนินทาควรปฏิบัติตนอย่างไร ตามหลักโลกธรรม 8
ระบบอินเตอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต 5 ระบบ เกิดขึ้น ครั้งแรก ในประเทศ

ระบบ อินเตอร์เน็ต ความหมายของอินเตอร์เน็ต พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย หลักการทำงานของอินเทอร์เน็ต

เลขฝันขี่มอเตอร์ไซค์ 7 ซ้อน คนอื่น หลงทาง

ฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ 2 คน เลขเด็ด ฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์คนอื่น ฝันว่าได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตัวเอง ฝันว่า ขี่ มอเตอร์ไซค์ ซ้อน 2 ฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์หลงทาง ฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ เลขเด็ด ฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์คนอื่น เลขเด็ด ฝันว่าได้ ขี่ มอเตอร์ไซค์คันใหม่ เลขเด็ด
ทิศ-6

ทิศ 6 คืออะไร ทางศาสนา หลักการ สถานภาพ ดี

ทิศ 6 หลักทิศ 6 แผนผัง ทิศ 6 ทิศทั้ง6 นำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ทิศ 6 มีความสําคัญอย่างไร ทิศ 6 หมายถึง ทิศ 6 มีอะไรบ้าง ทิศ 6 ภาษา อังกฤษ ความหมายของทิศ 6
เทคนิคแนะตัวเอง

แนะนำตัวเอง 7 ไอ เดีย วิธี ให้น่าสนใจ ยาวๆ

แนะนำตัวเอง ไอ เดีย แนะนำตัว เอง วิธีแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ แนะนำตัวเอง ยาวๆ แนะนำตัว เอง ภาษาไทย แนะนำตัว เอง ภาษาอังกฤษ ข้อความ แนะนำตัว เอง แผนผัง แนะนำตัว เอง ทำ ประวัติ แนะนำตัว เอง แนะนำตัวเองมีอะไรบ้าง การเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ ตัวอย่างการแนะนำตัวเอง วิธีการอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง ตัวอย่างการแนะนำตัว เอง สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างการเขียนแนะนําตัวเอง สมัครงาน

สมุทัยเป็นความรู้สึกหรือสถานะใจที่เกิดขึ้นจากอะไร?

นิโรธคือ สมุทัย ประกอบด้วย มรรค คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คือ ทุกข์คือ สมุทัย หลักธรรม สมุทัย ความคิด การกระทําที่เกิดจาก อริยสัจ 4 ทุกข์ คือ ออนไลน์
Gantt Chart

Gantt Chart คือ ตัวอย่าง 7 วิธีทำ ดีเสีย โครงการ

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart

Leave a Comment

Scroll to Top