การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ สภาพ ภูมิ อากาศ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Click to rate this post!
[Total: 2033 Average: 5]
Climate Change
Climate Change

Climate Change คือ

          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change ) ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยมีหลักฐานบ่งชี้จากอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกเนื่องจากผลของก๊าซเรือนกระจก ( Greenhouse Gases ) หรือ ที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ภาวะโลกร้อน”( Global Warming ) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งรวมไปถึง ทรัพยากรน้ำ การเกษตร ป่าไม้ สุขภาพอนามัย และ การเกิดภัยธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษามาตรการการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไป

          ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของฤดูกาลที่แตกต่างไปจากเดิม การเกิดพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ รวมทั้งการเกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่อีกด้วย อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งภูมิอากาศเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อปริมาณการผลิต การประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง

          การจัดตั้ง ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( WATer and Climate Hint Centre, WATCH Centre ) มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาวิจัยวิธีการจัดการทรัพยากรน้ำเนื่องจากผลกระทบของการแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อหาแนวทางเตรียมตัวตลอดจนกำหนดแผน นโยบาย กลไก และ ยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับปัญหาหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้การจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับปริญญาเอก-โท-ตรี ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในการทำวิจัย ซึ่งจะนำมาซึ่งผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติต่อไป¹

ที่มา:

https://www.mut.ac.th/water_research/index.html

ลาออก

ใบลาออก ล่าสุด 3 แบบฟอร์ม อสม ฟอร์ม ใบลาบริษัท

ใบลาออก ลาออกโดยไม่เขียนใบลาออก การเขียนจดหมายลาออก สิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับหลังลาออก ใบลาออกภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาออก
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สู้ชีวิต คิดบวก 7 สั้นๆ กินใจ พลังชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ประโยชน์ สำคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร สารสนเทศ องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คือ องค์ประกอบ กระบวนการทำงาน สารสนเทศ ความสำคัญของเทคโนโลยี มีอะไร
เงินปันผล

การจ่าย เงินปันผล 2 หุ้น หลักการ ขั้นตอน

เงินปันผล เรื่องน่ารู้ “เงินปันผล” การลงทุนที่คุ้มค่า สร้างกำไรได้ในอนาคต ความหมายของ “เงินปันผล” ที่มาของ “กำไรสะสม” การจ่ายเงินปันผล คืออะไร หุ้นปันผล ประโยชน์ของการจ่ายหุ้นปันผล ประโยชน์แก่บริษัทที่ถือหุ้น ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างประกาศจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด หลักการบันทึกบัญชี ต้องมีการตั้งสํารองตามกฎหมาย การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รูปแบบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรรมสรรพากร ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเข้าถือหุ้น
วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา 10 เมือง สำคัญ พระเพลิง พุทธสริระ

วันอัฏฐมีบูชา ประวัติพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพุทธประวัติ ประเพณีวันอัฏฐมีบูชาในประเทศไทย พิธีอัฏฐมีบูชา คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง

การใช้เทคนิคการโยกย้ายร่างกายและการออกกำลังกาย (Movement and Exercise) ในชีวิตประจำวัน

Active exercise คือ Passive ROM exercise ท่า Active exercise ท่า Passive ROM exercise คือ passive exercise ผู้ป่วยติดเตียง การออกกําลังกายแบบ passive exercise Active ROM exercise คือ การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ สามารถป้องกันโรคอะไร
กฎหมายนิติบุคคล

นิติบุคคล กฎหมาย 2 ภาษี ตามกฎหมายแพ่ง พาณิชย์

นิติบุคคล คือ สรุปสาระสำคัญ มาทำความรู้จักกับ “นิติบุคคล” การจดทะเบียนนิติบุคคลคืออะไร ลักษณะนี้จะเป็นจัดตั้งธุรกิจใหม่นาม “นิติบุคคล” ซึ่งจะแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กฎหมายนิติบุคคล เรื่องภาษีที่ควรรู้..กับกฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใครคือนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

Leave a Comment

Scroll to Top