ด้านสังคมวิทยา

ด้านสังคมวิทยา การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม รวมถึงปรัชญาสังคม สังคมวิวัฒนาการ สังคมวิทยามวลชน เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยาการเมือง

ปก แบบแผนการพัฒนาสังคม

แบบแผน การพัฒนาสังคม เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ คือ ตัวอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน การพัฒนาวัฒนธรรมอย่างสมดุล คืออะไร มีองค์ประกอบใดบ้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตัวอย่าง แนวคิด วัฒนธรรมชุมชน คือ วัฒนธรรมชุมชน มีอะไรบ้าง สาระสรุป วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มี อะไร บ้าง

ปก ความเข้าใจและอุตสาหกรรมสื่อ

ความเข้าใจ และ อุตสาหกรรมสื่อ โทรทัศน์ มีอะไรบ้าง

สื่อโทรทัศน์ หมายถึง สื่อโทรทัศน์ มีอะไรบ้าง สื่อโทรทัศน์ ตัวอย่าง สื่อโทรทัศน์ มีอิทธิพลอะไรบ้าง สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ ข้อดี ข้อเสีย องค์ประกอบของธุรกิจสื่อสารมวลชน อุตสาหกรรมบันเทิงไทย

Scroll to Top