ด้านความมั่นคงและการป้องกัน

ด้านความมั่นคงและการป้องกัน ความมั่นคงทั่วไป, การรักษาความมั่นคงในระบบสารสนเทศ, การรักษาความมั่นคงในระบบเครือข่าย, การป้องกันการรั่วไหลข้อมูล

ระบบการเตือนภัย

ระบบ การเตือนภัย และ การจัดการวิกฤต

ระบบการเตือนภัยและการจัดการวิกฤต ระบบการเตือนภัยและการจัดการวิกฤต (Emergency Alert and Crisis Management System) เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการตรวจจับและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ เหตุการณ์ทางความปลอดภัย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ระบบเตือนภัยและการจัดการวิกฤตมักมีส่วนประกอบหลายอย่างดังนี้ การตรวจจับและการเตือนภัย ระบบสามารถตรวจจับสถานการณ์ภัยพิบัติหรือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การตรวจจับแรงแตกของเข …

ระบบ การเตือนภัย และ การจัดการวิกฤต Read More »

ปก รูปแบบการซักซ้อม

รูปแบบ การซักซ้อม และ การทดสอบ ความมั่นคง

แผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ แนวทางการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ปลอดภัย ทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 2565 ตัวอย่างการซ้อมแผนฉุกเฉิน การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศมีวิธีการอย่างไรบ้าง แผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ โรงพยาบาล

Scroll to Top