การ สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ใน พื้นที่ ท้องถิ่น

นวัตกรรมท้องถิ่น มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง นวัตกรรมภาครัฐมี อะไรบ้าง นวัตกรรมท้องถิ่น คือ นวัตกรรมการบริการสาธารณะ ตัวอย่าง นวัตกรรมในชุมชน นวัตกรรม ท้องถิ่น ภาคใต้ นวัตกรรมใหม่ๆ นวัตกรรมคือ