วิธีเตรียมตัว และ ปรับปรุงทักษะ เพื่อการพัฒนาอาชีพ

ตัวอย่าง การพัฒนาตนเองในการทํางาน การพัฒนาทักษะอาชีพ หมายถึง สิ่งที่ควร ปรับปรุง ในการ ทํา งาน แนวทางในการพัฒนาตนเองมี 4 ด้านอะไรบ้าง ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง 7 ขั้นตอน แนวทางการพัฒนาอาชีพ วิธีการพัฒนาตนเองมีอะไรบ้าง การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม