081 931 8761 9622104@gmail.com
ฐานภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้นิติบุคคล คืออะไร

ฐานภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้นิติบุคคล คืออะไร

ฐานภาษี

ฐานภาษี คือ ภาษีที่คิดจากรายได้ของคนนั้นๆ ซึ่งภาษีของแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเงินได้และรูปแบบธุรกิจ เช่น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ทุกอย่างถูกวางเงื่อนไขไว้เพื่อความยุติธรรมและความถูกต้องของการคำนวณภาษี เพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเราเองที่เป็นผู้เสียภาษีหรือรัฐบาลที่รับภาษีไปพัฒนาประเทศ

ฐานภาษีเงินได้ที่นำมาคำนวณมีดังนี้

 • เงินได้ คือ ฐานภาษีที่ทางกรมสรรพากรเรียกเก็บจากคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี
 • ทรัพสินย์ คือ ฐานภาษีที่กรมสรรพากรเรียกเก็บจากคนที่มีทรัพย์สินส่วนตัวมูลค่าถึงเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่
  • ภาษีบำรุงท้องที่
  • ภาษีที่ดิน
  • ภาษีโรงเรือน
  • ภาษีรถยนต์
  • ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
  • ภาษีกองมรดก
 • สินค้าและบริการ คือ ฐานภาษีที่กรมสรรพากรเรียกเก็บตามรายการดังนี้
  • สุรา บุหรี่
  • การนำเข้าสินค้า
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีสรรพสามิต
  • ภาษีศุลกากร
  • อากรมหรสพ
 • สิทธิพิเศษในการประกอบการ คือ ฐานภาษีที่เรียกเก็บจากค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจ โดยไม่คำนึงว่าจะมีลักษณะการผูกขาดหรือไม่

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่ เงินได้สุทธิจำนวนสูงสุด อัตราภาษี ภาษีสูงสุด ภาษีสะสมสูงสุด
0 – 150,000 150,000 5 ยกเว้น 0
เกิน 150,000 – 300,000 150,000 5 7,500 7,500
เกิน 300,000 – 500,000 200,000 10 20,000 27,500
เกิน 500,000 – 750,000 250,000 15 37,500 65,000
เกิน 750,000 – 1,000,000 250,000 20 50,000 115,000
เกิน 1,000,000 – 2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000
เกิน 2,000,000 – 5,000,000 3,000,000 30 900,000 1,265,000
เกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป 35

ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีการคำนวณมาจากเงินได้ที่นำมาเป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีและคูณด้วยอัตรภาษีที่กำหนด เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือที่เรียกว่า ฐานภาษีนิติบุคคล เกิดขึ้นจากกำไรสุทธิที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ทางกรมสรรพากรกำหนด และด้วยการปิดช่องโหว่ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ตามกรมบัญชี และความเป็นธรรมของทุกฝ่ายจึงได้มีการบัญญัติการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินได้หรือฐานภาษีที่มีความแตกต่างกันดังนี้

 • กำไรสุทธิ
 • ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
 • เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
 • การจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย

ฐานภาษี จะต้องคำนวณและอัพเดทข้อมูลในทุกๆปี เนื่องจากบางปีมีการปรับเปลี่ยนฐานภาษีขึ้นลง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆสิ่งที่ทางกรมสรรพากรนำมาคิดคำนวณและเรียกเก็บกับผู้ที่มีเงินได้ตามกำหนด ซึ่งต้องยื่นภาษีภายในกำหนดไม่อย่างนั้นจะโดนปรับล่าช้า ดังนั้นถ้าเราคิดบัญชีล่าช้าก็ส่งผลถึงการยื่นภาษีและค่าใช้จ่ายที่ตามมา ผมเลยแนะนำว่าให้หาสำนักงานบัญชีรับทำบัญชีสักแห่งที่เชื่อถือได้ มาทำบัญชีให้กับกิจการของเราเพื่อความคล่องตัวของการบริหารงานต่อไป

ค่าโสหุ้ย คืออะไร

ค่าโสหุ้ย คืออะไร

ค่าโสหุ้ย

ค่าโสหุ้ย (Overhead Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการ เป็นต้นทุนแฝงที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับให้ค่าโสหุ้ยลดลง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งโสหุ้ยที่ดีจะต้องมีค่าน้อย เพราะถ้าโสหุ้ยมากๆจะทำให้ธุรกิจเสี่ยงต่อการขาดทุน จึงมักนำโสหุ้ยที่เป็นต้นทุนคงที่มาปรับให้เป็นต้นทุนผันแปรนั่นเอง (เพิ่มเติม…)

หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไร

หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไร

หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ตราสารในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด โดยผู้ร่วมก่อตั้งจะต้องตกลงร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ร่วมก่อตั้ง รายละเอียดการประกอบธุรกิจ และทุนจดทะเบียนรวมไปถึงหุ้นส่วนอีกด้วย โดยสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า (Memorandum of association) (เพิ่มเติม…)

ภงด.1 แตกต่างกับ ภงด.1ก อย่างไร

ภงด.1 แตกต่างกับ ภงด.1ก อย่างไร

ภงด.1

ภงด.1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 59 แห่งประมวลรักษฎากร ภาษาบ้านๆก็คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินเดือนทุกเดือน โดยมีให้เลือกว่าหากมีการจ่ายเงินได้ประเภท 40(1) และ 40(2) สำหรับผู้ที่มีเงินได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นเสียภาษีในเดือนปัจจุบัน ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 (เพิ่มเติม…)

ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) มีหน้าที่อะไรบ้าง พร้อมคุณสมบัติที่ต้องการ

ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) มีหน้าที่อะไรบ้าง พร้อมคุณสมบัติที่ต้องการ

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) คือ คนที่สามารถตรวจสอบบัญชีต่างๆได้แม่นยำ ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขและความละเอียดของข้อมูลบริษัท โดยการทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด บางที่อาจจะทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ เป็นการเช็คข้อมูล เช็ครายละเอียดบัญชีของลูกค้า หรือบางที่ต้องลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาสภาพการทำงานนำมาประกอบการวิเคราะห์บัญชี ทำให้งานตรวจสอบบัญชีไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด (เพิ่มเติม…)

จดทะเบียนบริษัท ใช้เอกสารอะไรบ้าง บอกเลยอ่านเสร็จจดได้ด้วยตัวเอง

จดทะเบียนบริษัท ใช้เอกสารอะไรบ้าง บอกเลยอ่านเสร็จจดได้ด้วยตัวเอง

จดทะเบียนบริษัท ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การจดทะเบียนบริษัท อาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะไมรู้ว่าขั้นตอนการดำเนินการ อีกทั้งยังมีการเตรียมเอกสารหลายอย่างที่ยุ่งยาก หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้เสียเวลาเข้าไปติดต่อในวันหลัง

หากไม่สะดวก หรือไม่มีความรู้ในการจดทะเบียนบริษัท ควรจ้างบริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการแทนจะดีกว่า  อาจจะมีค่าบริการบ้างแต่ก็ถือว่าว่าคุ้มค่ากับที่ไม่ต้องเสียเวลา ได้เอกสารจดทะเบียนที่ถูกต้อง รวดเร็ว แต่ก็ควรเลือกบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินธุรกิจมานานยิ่งดี ยิ่งเป็นตัวการันตีถึงประสบการณ์และความชำนาญ (เพิ่มเติม…)