ใบเสร็จรับเงิน

ระบบใบสำคัญ เป็นระบบบัญชีที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมการจ่ายเงินของธุรกิจให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น ระบบใบสำคัญอาจเรียกว่า “ระบบใบสำคัญจ่าย” Payment Voucher  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ใบสำคับจ่าย ส่วนใหญ่ คือContinue Reading

แบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก-ณ-ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax) หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ที่ถูกต้อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ (Withholding tax) คือ เงินที่รัฐบาลจัดเก็บจากบุคคลหรือกิจการ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ เContinue Reading

บิล

invoice คือ ใบแจ้งหนี้ หรือ Invoice ที่แปลว่า ” ใบแจ้งหนี้ “ เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นเมื่อการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ (ให้เครดิต) เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดทำ ใบเสนอคา ใบส่งของ ซะเป็นส่วนใหญ่ ทั้Continue Reading

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง ใบเสร็จรับเงิน คือ ( receipt) หรือ ใบเสร็จ เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว การออกเอกสารดังกล่าวบางกรณีอาจออกเป็นเอกสารอิเล็Continue Reading

quotation-คือ

แบบฟอร์มใบเสนอราคา การทำ แบบฟอร์มใบเสนอราคา ด้วยโปรแกรม Adobe Reader ที่สามารถอ่านไฟล์ pdf หรือชื่อเต็ม Portable Document Format ส่วนมากในระบบบัญชีไม่เป็นที่นิยมใช้ทำใบเสนอราคา แต่จะเป็นใช้โปรแกรม dobContinue Reading

เรียนบัญชี

ปัจจุบัน นักบัญชีในตลาดภายในประเทศ มีมากพอสำหรับธุรกิจ เนื่องจากการเรียนบัญชี ไม่จำเป็นต้องประกอบ อาชีพที่รับทำบัญชีเสมอไป เพราะในปัจจุบัน การเรียนบัญชีหลักใหญ่ใจความสำคัญนั้น ต้องเรียนให้ครบจบหลักสูตContinue Reading

Expense income statement

บัญชีรายรับรายจ่าย หมายถึง บัญชีที่แสดงรายรับที่เข้ามา และรายจ่ายที่จ่ายออกไป สามารถจัดทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีหรือจบบัญชี และเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายๆ วันนี้ขายได้เงินมาเท่าไรให้ลงไว้เContinue Reading

รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องค์การของรัฐบาล หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐบาลมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50 มีการบริหาContinue Reading

บริษัทจำกัด

บริษัทจํากัด ความหมายของ บริษัทจํากัด บริษัท คือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096 บัญญัติว่า “ บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่Continue Reading

Sole proprietorship

กิจการเจ้าของคนเดียว กิจการเจ้าของคนเดียว คือ กิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของหรือลงทุนคนเดียว ควบคุมการดำเนินเองทั้งหมด เมื่อกิจการประสบผลสำเร็จมีผลกำไรก็จะได้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียว ในขณะเดียวกัContinue Reading

Check tax returns

ตรวจสอบการยื่นภาษี วิธีการตรวจสอบการยื่นภาษี ทั้งภาษี หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการคงอยากรู้ว่าเงินภาษีที่ส่งให้ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานบัญชี หรือ บุคคลธรรมดาที่รับยื่นภาษี นำส่งเงินที่เContinue Reading

Asset

สินทรัพย์ คือ สินทรัพย์ในทางบัญชี หมายถึง ทรัพยากรที่มีและอยู่ในการควบคุมของกิจการ สินทรัพย์นี้อาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ซึ่งสามารถตีราคามูลค่าเป็นเงินได้ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผล Continue Reading

expenses bank

วิธีทำ บัญชีรายรับ-รายจ่าย เคยประสบปัญหาหรือไม่ในการประกอบกิจการแล้วไม่รู้ว่ารายรับรายจ่ายที่จะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีถูกต้องหรือป่าว และไม่อยากจัดทำบัญชี ไม่อยากจ้างสำนักงานบัญชี ไม่ชอบวุ้นวายกับเContinue Reading

download form

เอกสารทางบัญชี แบบฟอร์ม เอกสารประกันสังคม หนังสือสัญญา เอกสารยินยอม เอกสารกรมสรรพากร หมวด ชื่อเอกสาร ชื่อภาษาอังกฤษ ใบ AE จ่ายเงินมัดจำ Desposit Payment ดาวน์โหลด ใบ AI รับเงินมัดจำ Deposit Receive ดาContinue Reading

ภงด 3

ภ.ง.ด.3 คือ ภ.ง.ด. 3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร สำ หรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 50 (3) (4) (5) กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) Continue Reading

สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี สำนักงานบัญชี บริษัทที่จดจัดตั้งขึ้นมา เพื่อบริการ ดูแลบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจภายในประเทศไทยปัจจุบันในการเปิดสำนักงานบัญชีของเด็กรุ่นใหม่มีมากขึ้น และการเปิดสำนักงานบัญชีก็ไม่Continue Reading

Credit note

ใบลดหนี้ หมายถึง ใบลดหนี้ (Credit Note) คือ ใบที่ผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อเพื่อลดหนี้ให้กับผู้ซื้อ เช่น การเกิดเหตุการณ์สินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง แต่ผู้ขายได้ออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวน ผู้ขายจึContinue Reading

Cash bill

บิลเงินสด หมายถึง ( Cash bill ) หากจะพูดเรื่องบิลเงินสด สามารถกล่าวถึงได้หลากหลายทาง ไม่ว่าจะทางภาษี ทางบัญชี ค่าใช้จ่าย และแบ่งย่อยหัวข้อให้พูดได้อีกหลายเรื่อง เพราะมีผลกระทบกับหลายส่วนในระบบ ซื้อ-ขาContinue Reading

Download report

แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารต่างๆ เปิดบัญชี กสิกร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร ธ.ก.ส. เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอเปิดบัญชี ธนาคารต่างๆ หนังสือขอเปิดบัญชีธนาคาร นิติContinue Reading

องค์กรธุรกิจ

องค์กรธุรกิจ ความหมายขององค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจ หมายถึง องค์กรที่ทำกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคและเพื่อหวContinue Reading

ผังบัญชี

หมวดบัญชี การจัดหมวดหมู่ หมวดบัญชี 5 หมวด หมายเลข 1 = สินทรัพย์ หมายเลข 2 = หนี้สิน หมายเลข 3 = ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเลข 4 = รายได้ หมายเลข 5 = ค่าใช้จ่าย ผังบัญชี ผังบัญชี (Chat of General Ledger AcContinue Reading

ศัพท์บัญชี

Accounting การบัญชี Accounting Framework แม่บทการบัญชี Assets สินทรัพย์ Accrual Basis เกณฑ์คงค้าง Accrued Exprenses ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย Accrued Incomes รายได้ค้างรับ Authorized Share Capital ทุนจดทะเบีContinue Reading

ภงด1

  สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ภงด 1 เป็นภาษีเงินได้ที่หักจาก เงินเดือน เงินสวัสดิการ เงินค่าล่วงเวลา ของพนักงานลูกจ้าง และต้องนำส่งให้กรมสรรพากรในเดือนถัดไปหลังจ่ายเงินเดือน กำหนดจ่ายชำระก่อนวันที่ 7 ของทContinue Reading

เอกสารชุดเดียว

เนื่องด้วยในปัจจุบัน ปี 2020 ในวิกฤตโควิด-19 ภาครัฐอยากลดความวุ่นวาย ยุ่งยากในการขอใช้บริการจึงออกการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อความสะดวกขอผู้ประกอบรายใหม่  แต่ในการขอจด VAT หากยื่นเอกสารContinue Reading

ใบส่งของชั่วคราว กับ ใบกำกับภาษี ต่างกัน

ใบส่งของ ใบส่งของชั่วคราว (Temporary delivery order) ถ้าจะพูดถึงคำว่า ใบส่งของ ใบส่งของชั่วคราว บางกิจการ หรือบาง ธุรกิจอาจได้ยินผ่านหู แต่ ไม่ทราบความหมาย ความสำคัญจริงๆ ของใบส่งของ หรือบางกิจการไม่ไContinue Reading

Cost Village

การจัดตั้งนิติบุคคบหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นมา หรือ หลังจาก ปีพ.ศ.2543 หากต้องการจะมีตังวตนทางกฎหมายในสังคมหมู่บ้านจัดสรร และจัดทำให้ถูฏต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ผู้ออกกฎนั้น ไContinue Reading

Start a business

การบันทึกบัญชี ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดย่อม ไปจนถึงขนาดใหญ่ ย่อมต้องมีการบันทึกบัญชีเสมอ เพื่อที่จะสามารถรู้รายละเอียดและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายการอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจการในกContinue Reading

โปรแกรม บัญชี Express

โปรแกรมบัญชี Express ในปัจจุบันมีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ผลิตออกมาจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีและบันทึกข้อมูลต่างๆ ในด้านบัญชีเกี่ยวกับกิจการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปรContinue Reading

บัญชีร้านค้า

บัญชีร้านค้า ปัจจุบันการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่ายในธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่ต้องลงทุนมากในเรื่องของการสร้างหน้าร้าน และContinue Reading