account fob

การบันทึกบัญชี การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ การบันทึกสินค้าแบบ F.O.B. Shipping point คือ ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าขนส่งจากโรงงานของผู้ขายจนไปถึงท่าเรือขนถ่ายสินค้าเท่านั้น ดังนั้น ค่าขนส่งที่เหลือที่ผู้ซื้อจะขนย้ายไปยังสถานที่ของตัวเองจะต้องเป็นผู้ออกเอง ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี แบบ F.O.B. Shipping point บริษัท AAA จำกัด จัดซื้อสินค้าจาก บริษัท BBB จำกัด จากประเทศญี่ปุ่นในราคา 500,000 บาท เงื่อนไขการขนส่ง F.O.B. Shipping point และผู้ซื้อต้องจ่ายค่าขนส่งเองเป็นเงิน 4,000 บาท ค่าขนส่งเมื่อซื้อตามเงื่อContinue Reading

ค่าซ่อมแซมอาคาร

กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการบันทึกค่าเช่าอาคารเป็นค่าใช้จ่าย แต่ต่อมากิจการมีการซ่อมแซมอาคาร รายจ่ายดังกล่าวจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ หรือบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (ในสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเป็นผู้ดูแลอาคารและจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร)กิจการต้องสามารถรับรู้ได้ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจากการซ่อมแซมอาคาร ตามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้กล่าวถึง 2 กรณีค่ะ กิจการจะบันทึกรายจ่ายเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นภายContinue Reading

สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ

กิจการได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกรรมการเป็นระยะเวลา 1ปี ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกิจการจะได้รับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชำระเงินคืนในปีบัญชีถัดไป ดังนั้น กิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่ ?กิจการต้องทำเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีค่ะ ต้องมีลายมือชื่อผู้จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายค่ะ เงินกู้ยืมกรรมการ ปังปอนดอทคอมContinue Reading

เงินกู้ยืมกรรมการ

เงินให้กู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่กรรมการบริษัทได้ทำการกู้ยืมจากบริษัท เพื่อนำไปใช้ ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินให้กู้ยืมกรรมการ เมื่อกิจการมีเงินสดในมือมากพอที่จะให้กรรมการยืม วันยืมบันทึกบัญชีตามนี้ Dr.เงินกู้ยืมกรรมการ          xx.- Cr.เงินสด                               xx.- เมื่อกรรมการนำเงินสดมาคืนให้กับบริษัท ส่วนมากต้องมีการคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนดContinue Reading

หมายเรียกผู้ต้องหา

นิติบุคคลถ้าไม่ยื่นงบการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการอาจ มีโอกาสถูกหมายเรียกจากตำรวจเศรษฐกิจ และหากไม่ไปพบเจ้าหนักงานตามหมายเรียกนั้น มีโอกาสจะโดนหมายจับได้อีก เพราะฉะนั้นไม่ควรนิ่งเฉย ควรจะจัดการปัญหาให้เรียบร้อย ถ้าโดนออกหมายจับ ก็พยายามอย่าไปพบด้วยตัวเอง ควรให้คนอื่นไปแทนก่อนจะดีกว่า ส่วนค่าปรับนั้น โทษสูงสุดคือ 100,000 บาท 1. กรณีไม่ยื่นงบการเงินประจำปีภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี ตามที่กำหนด ในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ผู้ต้องรับโทษประกอบด้วย 1.1 Continue Reading

บัญชีกิจการร่วมค้า

วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการร่วมค้าของผู้ร่วมค้า นั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการร่วมค้า ซึ่งรูปแบบของการร่วมค้า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบที่ 1 การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมค้า (Jointly Controlled operations)รูปแบบที่ 2 สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน (Jointly Controlled Assets)รูปแบบที่ 3 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือกิจการร่วมค้า (Jointly ControlledEntities ) รูปแบบที่ 1 การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมค้า (Jointly Controlled operations) การดำเนินงานของกิจการร่วมค้ารูปแบบนีContinue Reading

old new

กิจการขายสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระและยอมให้ลูกค้านำสินค้าเก่าที่ใช้อยู่มาแลกเป็นสินค้าใหม่ โดยคิดราคาให้ เพื่อถือเป็นการชำระราคาสินค้าใหม่ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นการขายของผู้ขายจึงเสนอให้นำสินค้า เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ที่เคยซื้อไปก่อนหน้า นำมาเปลี่ยนแล้วนำของใหม่ไปใช้ ในทางบัญชีกรณีนี้จะถือว่าเป้นหลักการบัญชีสินค้ารับแลกเปลี่ยน กิจการต้องบันทึกบัญชีโดยบันทึกทรัพย์สินไว้ในบัญชีในราคาตลาดที่ประมาณขึ้น คำนวณกำไรจากการขายผ่อนชำระเป้นรายได้ของแต่ละปีตามอัตราส่วนของเงินงวดที่เก็บได้ในแต่ละปีเทียบกContinue Reading

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย ( Expenses ) ค่าใช้จ่าย ถือเป็น มูลค่าเงินที่ใช้เป็นค่าบริการหรือสินค้าต้องจ่ายเมื่อทำกิจกรรมใดๆ โดยอาจจ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเครดิตก็ได้ ค่าใช้จ่ายถือเป็นต้นทุนของทุกสิ่งที่มีการทำไร หากมีคำว่ากำไร ก็ต้องมีคำว่าค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจ หรือ ทำอะไรที่ต้องมีการลงทุน ลงแรง ล้วนแล้ว มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  หากจะเจาะลึก คำว่า ค่าใช้จ่ายสามารถพูดถึงได้หลายประเด็น เช่น ค่าใช้จ่ายทางบัญชี ค่าใช้จ่ายทางภาษี ค่าใช้จ่ายตั้งแต่เปิดบริษัท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ลักษณะของค่าใช้จ่าย กิจContinue Reading

Income

รายได้ ( Revenues ) รายได้ หมายถึง ผลตอบแทนที่ธุรกิจได้รับจากการขายสินค้า / บริการ ให้กับลูกค้าซึ่งคำนวนได้เป็นจำนวนเงินที่แน่นนอน และรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ รายได้ดอกเบี้ย( ดอกเบี้ยรับ ) รายได้ค่าเช่า รายได้เงินปันผล เงินที่ได้จากการให้กู้ยืมจากการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น รายได้ในทางบัญชีแบ่งได้ 2 ชนิด  รายได้โดยตรง ( Direct Revenues ) คือ รายได้ที่เกิดจากการค้าขายไปตามปกติของกิจการ เช่น รายได้จากการขาย บริการ ให้กับลุกค้าโดยตรง เป็นต้น รายได้อื่นๆ ( Other Revenues ) คือ รายได้ที่เกิดจากการนContinue Reading

Share back

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี หุ้นทุนที่ได้รับคืน หมายถึง หุ้นทุนของบริษัทที่นำไปออกจำหน่ายโดยได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนและออกใบหุ้นแล้ว  ซึ่งภายหลังบริษัทได้รับคืนหุ้นมาถือไว้เองนั้น โดยไม่ได้ยกเลิกหุ้นทุน  บริษัทจะต้องนำออกจำหน่ายใหม่โดยเร็วหรือยกเลิกแล้วแต่กรณี ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1143 ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้บริษัทจำกัดเป็นเจ้าของถือหุ้นของตนเอง หรือรับจำนำหุ้นของตนเอง ส่วนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตราที่ 66 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหContinue Reading