การศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน สิ่ง ประดิษฐ์ มี กี่ ประเภท ทดลอง หมายถึง

กิจกรรมนี้อาจทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ และจะกระทำในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ โดยไม่จำกัดสถานที่ เช่น อาจทำนอกห้องเรียน ในห้องปฏิบัติการ หรือนอกโรงเรียน แม้กระทั่งที่บ้านของนักเรียนก็ได้

Scroll to Top