การเงิน

การเงิน ธนาคาร

กฎของโอห์ม

กฎของโอห์ม Ohms Law 2 สูตรคํานวน สรุป ต้านทาน

ในหน้านี้ กฎของโอห์มกฎของโอห์มกล่าวไว้ว่าอย่างไรกฎของโอห์ม E คืออะไรกฎของโอห์มรูปใดกฎของโอห์ม โอห์มคืออะไร กฎของโอห์ม ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้ากับความต้ …

กฎของโอห์ม Ohms Law 2 สูตรคํานวน สรุป ต้านทาน Read More »

การขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช มี 10วิธี คืออะไร อาศัยเพศ เมล็ด

การขยายพันธุ์พืช (PLANT PROPAGATION)           พรรณพืชดำรงเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยการสืบพันธุ์เกิดลูกหลานมีชีวิตสืบต่อกันมา การสืบพันธุ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจึงทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นๆ เพิ่มจำ …

การขยายพันธุ์พืช มี 10วิธี คืออะไร อาศัยเพศ เมล็ด Read More »

วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย มีอะไรบ้าง 20 ตัวอย่าง 4 ภาค สรุป

ในหน้านี้ วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง10ข้อวัฒนธรรมไทย 20 ตัวอย่างวัฒนธรรมไทย 4 ภาควัฒนธรรมไทย             วิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย ซึ่งเป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงานและการแสดงออกถึงควา …

วัฒนธรรมไทย มีอะไรบ้าง 20 ตัวอย่าง 4 ภาค สรุป Read More »

คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย 50 คำพร้อมรูป ป.5

ในหน้านี้ คําราชาศัพท์หมวดร่างกายคําราชาศัพท์คืออะไรความเป็นมาของคำราชาศัพท์คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย 50 คำตา คําราชาศัพท์คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย คําราชาศัพท์คืออะไร คําราชาศัพท์ คือ ถ้อยคําสุภาพไพเราะท …

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย 50 คำพร้อมรูป ป.5 Read More »

มรรค

ห้าม มรรค คือ 8 อริยสัจ ความหมาย ตัวอย่าง มรรค

มรรค คือ มรรค คือ หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ อันได้แก่ อริยมรรค 8 ข้อปฏิบัติที่ทำให้พ้นจากความทุกข์หรือปัญหาต่างๆ ได้แก่ 1.บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา  2.อริยมรรคมีองค์ 8 3.สติปัฏฐาน 4.ดรุณธรรม 6 5. กุลจิ …

ห้าม มรรค คือ 8 อริยสัจ ความหมาย ตัวอย่าง มรรค Read More »

การดับทุกข์

ห้าม นิโรธ 5 อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ดับทุกข์ หลักธรรม

นิโรธ คือ นิโรธ คือ การดับทุกข์ หมายถึง การดับ หรือการละตัณหา 3 ประการ หลักธรรมที่นำไปสู่การดับทุกข์ นิโรธ 5 ดังนี้ วิกขัมภนนิโรธ ดับด้วยข่มไว้ คือ การดับกิเลสของท่านผู้บำเพ็ญฌาน ถึง ปฐมฌานขึ้นไป ย่อม …

ห้าม นิโรธ 5 อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ดับทุกข์ หลักธรรม Read More »

สมุทัย

ห้าม 3 สมุทัย อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ผล กาม ภว วิภวตัณหา

สมุทัย สมุทัย คือ ความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์ สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ความทุกข์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนนั้นย่อมเกิดจากสาเหตุบางอย่าง มิใช่เกิดขึ้นลอย ๆ ดังพุทธดำรัสว่า “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี …

ห้าม 3 สมุทัย อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ผล กาม ภว วิภวตัณหา Read More »

ทุกข์

ห้าม ทุกข์ 3 อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ประกอบ เวทนา สังขาร

ทุกข์ คือ ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างก็มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ความทุกข์จึงเกิดขึ้นกับใครก็ได้ทุกขณะ เราจึงไม่ควรประมาทและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับคว …

ห้าม ทุกข์ 3 อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ประกอบ เวทนา สังขาร Read More »

คำสันธาน

รู้ยัง 3 ชนิด คำสันธาน คือ ความหมาย คำเชื่อม ประโยคที่มี

ในหน้านี้ คำสันธานความหมายของคำสันธานชนิดของคำสันธานข้อสังเกตคำสันธาน ความหมายของคำสันธาน คำสันธาน คือ คำที่ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคให้เป็นเนื้อความอันเดียวกัน หรือให้สอดคล้องกัน  &nb …

รู้ยัง 3 ชนิด คำสันธาน คือ ความหมาย คำเชื่อม ประโยคที่มี Read More »

คำบุพบท

พลาด 5 ชนิด คำบุพบท คือ ประโยค จัดการเรียนรู้ รูปภาพ

ในหน้านี้ คำบุพบท ชนิดของคำบุพบทคำบุพบทที่มักใช้กันมาก  หน้าที่ของคำบุพบท                                                                                                   คำบุพบท  ความหมายของคำบุพบท  …

พลาด 5 ชนิด คำบุพบท คือ ประโยค จัดการเรียนรู้ รูปภาพ Read More »

เพลงชาติไทย

อย่าลืม 1 เนื้อเพลงชาติไทย พร้อม แปล ความหมาย

เนื้อเพลงชาติไทย เพลง ชาติ ไทย มีขึ้นนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงใน พ.ศ.2475 ขณะนั้นประเทศไทยใช้ชื่อว่า ประเทศสยาม เพลงชาติครั้งแรก จึง มีเนื้อร้องใช้ชื่อประเทศสยาม ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง คือ ขุนวิจิตรมาตรา ( …

อย่าลืม 1 เนื้อเพลงชาติไทย พร้อม แปล ความหมาย Read More »

กำแพงเพชร

พลาด 22 กำแพงเพชร เขต 2 ภาค ที่เที่ยว น้ำตก เส้นทาง

ในหน้านี้ กำแพงเพชรที่ตั้งและอาณาเขตสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศสัญลักษณ์ประจำจังหวัดการปกครองส่วนท้องถิ่นกำแพงเพชร กำแพงเพชร ใช้อักษรย่อ กพ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบน มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 4 ขอ …

พลาด 22 กำแพงเพชร เขต 2 ภาค ที่เที่ยว น้ำตก เส้นทาง Read More »

รับทำบัญชี

20 ปี รับทําบัญชี สํานักงานบัญชี ทําบัญชี ค่าทำบัญชี

ในหน้านี้ รับทําบัญชีการทำบัญชีทำบัญชี คือทําบัญชีบริษัทเอง1. ประเภทการทําบัญชี แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้2. ขั้นตอน และวิธีทำบัญชี ดังนี้3. บริษัทต้องทําบัญชีอะไรบ้างการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีมีขั้นตอ …

20 ปี รับทําบัญชี สํานักงานบัญชี ทําบัญชี ค่าทำบัญชี Read More »

ประเภทใบขับขี่

พลาด 2 ประเภทใบขับขี่ ใบอนุญาต มีกี่ประเภท ชนิด รถยนต์

ประเภทใบขับขี่ ใบขับขี่นั้นถูกแบ่งออกตามลักษณะของการใช้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 1) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล 2) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ซึ่งทั้ง 2 ประเภท มีสิ่งที่เหมือนและแตกต่างก …

พลาด 2 ประเภทใบขับขี่ ใบอนุญาต มีกี่ประเภท ชนิด รถยนต์ Read More »

สัตว์เศรษฐกิจ

พลาด 2 สัตว์เศรษฐกิจ เลี้ยง ความสำคัญ พันธ์ที่นิยม

ในหน้านี้ สัตว์เศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจตามความต้องการของผู้บริโภคสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ที่ทำรายได้ให้คนไทยมาช้านานความสำคัญของสัตว์เศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจ หมายถึงอะไรสัตว์เศรษฐกิจ มีอะไรบ้างสัตว์เศรษฐกิจ &nbs …

พลาด 2 สัตว์เศรษฐกิจ เลี้ยง ความสำคัญ พันธ์ที่นิยม Read More »

โอนรถ

พลาด 6 เอกสารโอนรถ ยนต์ เปลี่ยนเจ้าของ ใช้เอกสารอะไร

ในหน้านี้ เอกสารโอนรถการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของสถานที่ติดต่อขั้นตอนการดำเนินการเอกสารโอนรถ การโอนรถเปลี่ยนเจ้าของ โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง สถานที่ติดต่อ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร …

พลาด 6 เอกสารโอนรถ ยนต์ เปลี่ยนเจ้าของ ใช้เอกสารอะไร Read More »

อยากเล่นหุ้น

ห้าม 4 เริ่มต้น อยากเล่นหุ้น มือใหม่ หัด วิธีเปิดพอร์ต

อยาก เล่น หุ้น ว่าด้วยเรื่อง หุ้น หุ้น สำหรับคนที่เริ่มสนใจการลงทุนในหุ้นแต่ไม่อยากลงทุนเยอะ ลองเริ่มต้นจากเงินไม่ถึงหนึ่งพันบาท กันปัจจุบันด้วยจำนวนโบรกเกอร์ที่มากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันของโบรกเกอร์ส …

ห้าม 4 เริ่มต้น อยากเล่นหุ้น มือใหม่ หัด วิธีเปิดพอร์ต Read More »

อาชีพอิสระ

ห้าม 9 อาชีพอิสระ ตัดสินใจ อะไร รับจ้าง เพราะเหตุใด

ในหน้านี้ อาชีพอิสระผลดีของการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระคือข้อแนะนำในการเลือกอาชีพปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระอาชีพอิสระ การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่วนตั …

ห้าม 9 อาชีพอิสระ ตัดสินใจ อะไร รับจ้าง เพราะเหตุใด Read More »

ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

ระวัง 6 เจ้าของ ธุรกิจ ทําธุรกิจส่วนตัว เปิด อาชีพ

เจ้าของ ธุรกิจ คนที่ทำธุรกิจส่วนตัว   1.เป็นคนขยัน   2.มีความรู้ในสิ่งที่จะทำ   3.มีเงินทุนพอสมควร   4.มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ   5.มีวุฒิภาวะพอสมควร   6.ค้นพบโอกาสธุรกิจลักษณะของคนที่จะทำธุรกิจ    1 . …

ระวัง 6 เจ้าของ ธุรกิจ ทําธุรกิจส่วนตัว เปิด อาชีพ Read More »

เทคนิคการขายออนไลน์

ระวัง 5 เทคนิคการขาย เบื้องต้น นักขาย ได้โอกาส คือ อะไร

เทคนิคการขาย เทคนิคการขายโดยพนักงานขายหรือกระบวนการขาย (The Selling Process) คือ ขั้นตอนการปฏิบัติการขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้มุ่งหวัง ขั้นตอนของกระบวนการขาย (Step of Selling Process) ที่สมบรูณ์ต้อ …

ระวัง 5 เทคนิคการขาย เบื้องต้น นักขาย ได้โอกาส คือ อะไร Read More »

การลงทุน

ห้าม 7 รู้ การลงทุนมีความเสี่ยง ตราสารทุน ตอบแทน ทรัพย์

ในหน้านี้ การลงทุนมีความเสี่ยงรู้จักออมรู้จักตนเองวัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณคืออะไร​อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นอย่างไร และคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด​รู้จักสิ่งที่ลงทุน​รู้เท่าทันสถาน …

ห้าม 7 รู้ การลงทุนมีความเสี่ยง ตราสารทุน ตอบแทน ทรัพย์ Read More »

Scroll to Top